Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Platby

Školné

 • Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2023 440,- Kč / měsíc
 • Výše školného pro děti s celodenní docházkou:  440,- Kč/měsíc

Variabilní symboly

pro školní rok 2020/21 jsou shodné pro školné, stravné i SRPŠ. Jedná se o registrační číslo dítěte.

 • Splatnost: do 30. dne předcházejícího měsíce
 • Číslo účtu: 50437761/0100 
 • Zpráva pro příjemce: školka + jméno dítěte

Osvobozen od úplaty

a) bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) vzor pro osvobození potvrzení z ÚP

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1. zákona č. 108/2006., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost potvrzením.

Vzdělávání v posledním ročníku před vstupem do ZŠ se poskytuje bezúplatně.

Poplatky za měsíc červenec a srpen budou upřesněny podle schváleného letního provozu.

Stravné

Výše stravného je stanovena dle stravovacího řádu mateřské školy.

 • Stravování zabezpečuje školní jídelna při mateřské škole.
 • Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí.
 • Týdenní jídelníček sestavuje referentka školy a je vyvěšen ve vestibulu MŠ.
 • Pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina). Dopolední svačina nemůže nahrazovat snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma.
 • Děti se v průběhu dne kdykoliv mohou napít čaje nebo vody.

 • Celodenní stravné pro děti ve věku 3 – 6 let: 30,- Kč/den
 • Celodenní stravné pro děti ve věku 6 – 7 let (děti stravované ve ŠJ ZŠ): 33,- Kč/den  nebo  35,-Kč/den

 • Výše stravného pro děti s celodenní docházkou:  660,- Kč/měsíc
 • Splatnost:                  do 30. dne předcházejícího měsíce
 • Číslo účtu:                 50437761/0100
 • Variabilní symbol= registrační číslo dítěte
 • Zpráva pro příjemce: školka + jméno dítěte
 • Rodiče platí na daný měsíc dopředu zálohovou platbu
 • Částky za nevyčerpané nebo odhlášené obědy se zasílají na účet rodičů v únoru a červenci.

 Odhlašování dětí ze stravování

 • MŠ se uzavírá v 8:30. Pozdější příchody dětí hlaste telefonicky.
 • Denně v 8:30, učitelka zaznamenává stav dětí ve třídě.
 • Pokud je dítě v MŠ přítomno, učitelka mu přihlásí stravu na daný den a automaticky na následující den.
 • Pokud Vaše dítě vyzvedáváte již po obědě (12:15 – 12:45 hodin)
  • oznamte to ráno učitelce
  • v kuchyni bude pro Vás po obědě připravena náhradní odpolední svačina

Vydávání oběda do jídlonosiče je umožněno pouze tehdy, má-li dítě oběd nahlášen a náhle onemocní.

Oběd lze vyzvednout od 11:15 do 11:45 hodin v kuchyni MŠ, vždy pouze po telefonické domluvě. Odhlašování dětí ze stravování v následujícím dni se oznamuje nejpozději do 13:00

 • osobně učitelce ve třídě
 • osobně kuchařce v kuchyni MŠ
 • telefonicky na čísle: 596 748 110

SRPŠ

Příspěvek SRPŠ se platí 2 x ročně (v září a v únoru).

Příspěvky SRPŠ se vybírají pololetně a zasílají se na účet, který je odlišný od účtu MŠ.

Výše příspěvku do SRPŠ se tvoří podle předpokládaných nákladů na jednotlivé akce.

Při odesílání platby použijte registrační číslo Vašeho dítěte jako variabilní symbol.

Bankovní spojení SRPŠ při MŠ:    164 638 8379/0800