Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Platby MŠ

Informace o platbách

  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 440,- Kč na měsíc.
  • Všichni rodiče by měli mít navedený trvalý příkaz k úplatě za předškolní vzdělávání – 440,- Kč a zálohy na stravné v dané výši
  • Trvalý příkaz musí obsahovat: VS – variabilní symbol dítěte a Zprávu pro příjemce – Jméno a příjmení dítěte
  • Pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 5 let věku, je docházka do MŠ povinná a rodiče jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání.
  • Rodiče dětí, kteří pobírají dávku hmotné nouze, musí doručit potvrzení o hmotné nouzi vždy do 5. dne v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše školného pro děti s celodenní docházkou: 440,- Kč/měsíc
Splatnost: do 30. dne předcházejícího měsíce
Číslo účtu: 50437761/0100
Zpráva pro příjemce: školka + jméno a příjmení dítěte

Poplatky za měsíc červenec a srpen budou upraveny podle schváleného letního provozu.

Osvobozen od úplaty bude:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) vzor pro osvobození potvrzení z ÚP
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1. zákona č. 108/2006., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost potvrzením z ÚP.