Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Jak vypadá den

Provoz mateřské školy je zajištěn od 6:15 do 16:30.

Předávání dětí

 • Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6:15 do 16:30.
 • Rodiče přivádí děti do MŠ od 6:15 do 8:15. Mateřská škola se zamyká v 8:30.
 • Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 12:15 do 12:45.
 • Po odpoledním spánku si rodiče své děti vyzvedávají z kmenových tříd od 14:45 do 16:30.
 • Rodiče mohou své dítě přivést nebo odvést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí domluvě s učitelkou příslušné třídy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě MŠ. Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
 • Existuje-li podezření, že je dítě nemocné, není do mateřské školy přijato.
 • Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci (např. teplotu, zvracení, bolesti břicha), zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře.

Vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením. Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky a v případě nouze obrátí na Policii ČR a následně je dítě převezeno do dětského domova Domeček v Ostravě – Zábřehu, Jedličkova 5.

Režim dne MŠ

6:15 – 7:00 scházení dětí ve třídě Sovičky
7:00 – 8:30 scházení dětí ve vlastní třídě

Ranní program:

 • individuální práce s dětmi
 • spontánní hry
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • podněcování dětí k vlastní aktivitě

Dopolední program:

 • svačina
 • komunitní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • řízené pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry)
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)

Pobyt venku:

 • vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání
 • herní činnosti na zahradě mateřské školy
 • vycházky do okolí
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ

Oběd, hygiena

12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

Klidová část dne:

 • převlékání dětí
 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin

Odpolední program:

 • svačina
 • odpolední zájmové činnosti
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi
 • v období příznivého počasí jsou děti na zahradě MŠ

14:45 – 16:30 rozcházení dětí domů

Režim dne – třída Žabky (předškolní děti v ZŠ)

Provoz třídy je zajištěn od 6:15 do 16:30.

Ranní program:

 • individuální práce s dětmi
 • spontánní hry a sportovní aktivity dětí
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • řízené vzdělávací činnosti v souladu s třídním vzdělávacím plánem (pracovní listy, grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarné činnosti apod.)

Dopolední program:

 • komunitní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • řízené pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry)
 • svačina
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)

Pobyt venku:

 • herní činnosti na školním hřišti
 • vycházky do okolí
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ

Oběd, hygiena

12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

Klidová část dne:

 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin

Odpolední program:

 • odpolední zájmové činnosti
 • svačina
 • řízené vzdělávací činnosti v souladu s tematickým plánem (pracovní listy, grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarné činnosti apod.)
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi

14:30 – 16:30 rozcházení dětí domů