Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školská rada

Složení:

Ing. Lenka Holková
(za zřizovatele)

Andrea Matýsková
(za zákonné zástupce nezletilých žáků)

Mgr. Přemysl Vilímek
(za pedagogické pracovníky školy)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně.

Oblasti působnosti školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Aktuality

Zápis ze zasedání školské rady 16. 10.2020

Datum: 16. 10. 2019, 16:00 hod. Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 Přítomni: Ing. Lenka Holková (za zřizovatele) Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky) Hosté: Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy Program: 1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Zapsal: Mgr…. číst dále…

Zápis ze zasedání školské rady 3. 3. 2020

Datum: 3. 3. 2020, 16:00 hod. Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 Přítomni: Ing. Lenka Holková (za zřizovatele) Andrea Matýsková (za zákonné zástupce) Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky) Hosté: Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy Program: 1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok… číst dále…

Všechny aktuality