Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Speciální pedagog

Mgr.  Klára Andreevová

Kabinet speciálního pedagoga a výchovného poradce (místnost 105)
Kontakt: k.andreevova@kosmonautu15.cz
Konzultační hodiny: úterý 14,30-15,30 hod. 
Návštěvu je vhodné domluvit předem.

Školní speciální pedagog se zabývá především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření, vytvářením a realizací strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů.

Mezi činnosti školního speciálního pedagoga patří:

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Provádění, popř. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence).
 • Provádění individuální logopedické péče.
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.
 • Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.
 • Vedení asistentů pedagoga.