Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Náplň jeho činnosti je obsažena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Mgr.  Jan Plečka, Mgr. Lenka Kolompárová

Kabinet metodika prevence (místnost 404)
Kontakt:  j.plecka@kosmonautu15.cz, l.kolomparova@kosmonautu15.cz
Konzultační hodiny: úterý 14:30-15:30 hod. nebo dle domluvy
Návštěvu je vhodné domluvit předem.

Konkrétní činnosti:

  1. Prevence záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, protikriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování
  2. Vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy
  3. Prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
  4. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence rizikového chování
  5. Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, centra krizové intervence)
  6. Vyhledávání a orientační šetření žáků s projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
  7. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole
  8. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd

Preventivní program školy (PPŠ)

Ke stažení zde.

Program proti šikanování ve škole

Ke stažení zde.

Školní preventivní strategie

Ke stažení zde.