Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Logopedická péče

Školní logoped Mgr. Anna Puczoková (a.puczokova@kosmonautu15.cz)

Naše škola poskytuje Vašim dětem odbornou logopedickou péči. Individuální logopedická péče je poskytována podle aktuálních potřeb nejen žákům z logopedických tříd, ale také žákům 1. stupně, u kterých byla zjištěna porucha řeči. Žáci docházejí do logopedické pracovny, která je umístěna v budově školní družiny. Logopedická učebna je plně vybavena logopedickými a didaktickými pomůckami pro optimální rozvoj celé osobnosti dítěte. Logopedickou péči poskytuje speciální pedagog.

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče zajišťuje speciální pedagog nebo pedagogičtí pracovníci s rozšířenou kvalifikací pro oblast speciální pedagogiky a je poskytován žákům na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Předmět speciálně pedagogické péče je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace.

Pedagogická intervence

Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.