Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Profesní poradenství

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Co byste měli vědět? Žáci mohou podat v prvním kole dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro zájemce o víceletá gymnázia (osmiletá, šestiletá). V praxi to znamená, že kdyby se žák a jeho rodiče například v 5. třídě rozhodli odejít na gymnázium, může si tento žák podat přihlášky na dvě osmiletá gymnázia najednou.

Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Základní škola potvrzuje prospěch na druhé straně přihlášky.

Součástí přihlášky je i lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem přijetí (viz dolní část přední strany přihlášky).

Uchazeč podává přihlášku pro první kolo do denní formy vzdělávání do 1. března 2023, do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. 

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Přihlášky je možné zhlédnout nebo si je stáhnout ze stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (viz níže). Přihlášky vytiskne žákům (zákonným zástupcům) naše základní škola!

Vzory tiskopisů

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

První kolo přijímacích zkoušek bude probíhat během dvou týdnů v období od 12. 4. do 28. 4. 2023. Ředitelé středních škol si budou sami rozhodovat, který den přijímací zkoušky udělají. Jsou však povinni vypsat pro první kolo dva termíny, ze kterých si uchazeč vybere ten, který mu nejvíc vyhovuje. Ten pak označí i na konkrétní přihlášce. Jestliže se však i poté budou krýt, uchazeč si bude muset zvolit, na kterou zkoušku se dostaví, protože poté už to není důvod pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky.

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2023 (umělecké školy), od 15. do 31. 1. 2023 (konzervatoře). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

Kde se můžete informovat?

Termíny spolu s kritérii přijímacího řízení a o předpokládaném počtu přijímaných žáků jsou povinni zveřejnit ředitelé středních škol prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) do 31. ledna 2023, pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2022.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky. Vyrozumění o nepřijetí žáka je povinen zaslat příslušnému zákonnému zástupci žáka. Jestliže je však žák na školu přijat, zveřejňuje tuto skutečnost jen na veřejně přístupném místě (například internet). Vyrozumění o přijetí se poštou již nezasílá!

Jestliže se žák dostane na jednu nebo dvě střední školy, je povinen do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden – viz § 60 odst. 20 a § 60a školského zákona). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola.

Zákonný zástupce může požádat ředitele příslušné střední školy o zpětvzetí zápisového lístku jen v případě, že bylo jeho dítě přijato na jinou školu na odvolání. Zápisový lístek vydává žákovi do 15. března 2023 základní škola, kterou navštěvuje.

Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22). Informace o dalších kolech přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Za přihlášky na veřejné školy (tj. školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí) se poplatky platit nebudou!!! 

Státní přijímací zkoušky 2023

Testování proběhne na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizováno ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech. Jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. 

Termíny testů státních přijímacích zkoušek:

13. 4. 2023 – první řádný termín pro čtyřleté obory

14. 4. 2023 – druhý řádný termín pro čtyřleté obory

17. 4. 2023 – první řádný termín pro šestileté o osmileté obory

18. 4. 2023 – druhý řádný termín pro šestileté a osmileté obory

10. 5. 2023 – první náhradní termín

11. 5. 2023 – druhý náhradní termín

Státní přijímací zkoušky jsou organizovány MŠMT skrze svou agenturu Cermat. Účastník je povinen podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Ačkoliv je didaktický test povinný, může se průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Didaktickému testu musí dát ředitel příslušné školy váhu minimálně 60 procent. Zbývající část přijímacího řízení pak může být vyloženě v režii školy (pohovor, účast žáka na soutěžích, další testy apod.).