Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Praklíč K15

PRAKLÍČ K 15 – Praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO

Od prvního dne měsíce listopadu 2009 byl na naší škole spuštěn unikátní projekt s názvem PRAKLÍČ K 15. Tento projekt bude ukončen 30. června 2012.

Grantový projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z prostředků Evropské unie, Evropských sociálních fondů a MŠMT.

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Hlavní výstupy projektu budou i po ukončení financování dlouhodobě /po dobu min. 5 let/ využívány ve škole při výuce průřezového tématu EVVO. Jedná se o tyto výstupy:

 • 1. a 2. část učební a metodické příručky
  „Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia“
 • 4 metodicky zpracované naučné stezky v okolí školy
 • interiérová výuková expozice
 • e-learningový kurz
 • interaktivní miniučebnice a metodická příručka
 • sborník žákovských výukových projektů
 • vnitřní učebna EVVO
 • venkovní /mobilní/ učebna EVVO

Vzhledem k výrazným změnám metod a forem výuky bude rovněž upravena část ŠVP, která se zabývá touto problematikou. Metodické materiály budou ověřeny na partnerských školách a v případě kladné reakce také využívány. Spolupráci s partnerskými školami bude žadatel rozvíjet minimálně na úrovni EVVO. 

Jednou z hlavních podmínek zvyšování kvality vzdělávání v oblasti EVVO je v současné době komplexnost, systematizace, koordinace, realizace EVVO ve všech vyučovacích předmětech a zapojení celé školy do této problematiky.

Z hlediska výuky je nutný posun od frontální k interaktivní výuce a aktivní zapojení žáků. Vyvstala nutnost vytvoření ucelených informačních a metodických výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě.

Nezbytnou součástí je rovněž vzájemná spolupráce škol a institucí. Projekt Praklíč K 15 je zaměřen na cílovou skupinu žáků a učitelů základních škol různých typů a víceletých gymnázií.

V tomto projektu chceme dosáhnout rozvoje klíčových kompetencí žáků v rámci průžezového tématu EVVO a vytvořit praktický ucelený program pro začlenění této problematiky do všech vyučovacích předmětů a života školy. Těchto cílů dosáhneme realizací klíčových aktivit, prostřednictvím pedagogů a žáků školy a partnerů ve spolupráci s odborníky na enviromentalistiku.

Cílem projektu, který bude naše škola realizovat v průběhu tří let je prostřednictvím výukových aktivit, miniprojektů žáků, monitoringu a výzkumu ekosystému v nejbližším okolí školy vytvořit učební a metodické pomůcky a interaktivní miniučebnici pro praktickou výuku průřezového tématu EVVO na škole.

Cíle projektu

rojektu bychom chtěli dosáhnout těchto cílů:

 • rozvinout takové schopnosti žáka, jako je práce v týmu, kompetence k řešení problému, kompetence k učení, schopnost komunikace a prezentace své práce, využití cizích jazyků a práce s moderními pomůckami a ICT v praxi – což jsou základní požadavky pro uplatnění na trhu práce
 • rozvíjet schopnosti a praktické dovednosti žáků při vyhledávání a třídění informací, hledání souvislostí, vzájemných vazeb a vztahů v daných ekosystémech, které povedou až k pochopení aktuálních globálních problémů současného světa
 • pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životních prostředí a nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji a odpovědnosti za jednání společnosti i jedince
 • tvorbou netradičních inovativních forem výuky, především mimo třídy a učebny, motivovat žáky k aktivnímu zapojení do vyučování a rozvojem klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO přispět k integraci a propojenosti tohoto tématu se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů, což dává žákům možnost vytvářet si uceléný pohled na danou problematiku
 • připravit pedagogy na inovativní způsob metod a forem výuky v souladu s kurikulární reformou ve školství

Těchto cílů hodláme dosáhnout realizací klíčových aktivit projektu /monitoring životního prostředí, tvorba nových učebních materiálů a podmínek, zpracování a ověření komplexního programu, srovnávání ekosystémů a vzdělávání pedagogů/.Celkovým výstupem projektu budou učební a metodická pomůcka Praktický program pro začlenění průřezového
tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia, Zpráva o ověření žákovských aktivit na partnerských školách, Zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu a výzkumu životního prostředí v okolí školy ZŠ a MŠ, Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 a Sborník žákovských výukových projektů. Důležitým výstupem je vytvoření vnitřní a mobilní učebny EVVO a naučných stezek v okolí školy. 

Projekt je v souladu s kurikulární reformou školství, Národním programem vzdělávání, Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání, Metodickým pokynem k enironmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě a krajskou koncepcí EVVO.


Průřezové téma EVVO je již začleněno do ŠVP školy. Vzhledem k postupu naplňování kurikulární reformy školství
a stále se měnícím podmínkách vyplynula potřeba změnit především metody a formy výuky, postupovat od frontální k
interaktivní výuce a vytvořit komplexní metodicky zpracovaný dlouhodobě použitelný program pro začlenění
průřezového tématu EVVO do všech vyučovacích předmětů. Na základě autoevaluace školy žadatele také vyplynula
nutnost více se zaměřit na skupinovou práci žáků a jejich aktivnější zapojení do výuky.

K ověření kvality tohoto programu jsou přizvány k partnerství tři školy různých typů /víceleté gymnázium,
běžná základní škola a škola pro žáky s vývojovými poruchami učení/. Cílovou skupinu projektu jsou žáci 1. – 9. tříd MŠ a ZŠ Kosmonautů 15, žáci partnerských škol a učitelé této školy a partnerských škol.

Projekt se bezprostředně týká vztahu k nejbližšímu okolí školy, a tak žáci, kteří v tomto prostředí bydlí a účastní se školní docházky, získají postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním a systematizací vědomostí
a dovedností integrovaný pohled na svět kolem sebe. Aktivity projetku se budou odehrávat převážně ve venkovním prostředí, takže „vytáhnou žáky i učitele z lavic“.

Potřebou cílové skupiny žáků v rámci vzdělávání je její aktivní zapojení do výuky. Zásadní přínos vidíme v posunu
od frontální výuky k interaktivní. Cílová skupina bude takto vtažena do výuky, bude přímo zapojena do monitoringu,
výzkumu, bude spoluvytvářet výukový materiál. Motivací pro vstup žáků do projektu je jejich vlastní vyjádřená potřeba. Na základě dotazníkového šetření v rámci autoevaluace školy žáci vyjádřili potřebu většího zastoupení skupinové a týmové práce v hodinách, atraktivnějších forem výuky a interaktivního zapojení do vyučování. Dále byli motivováni nabídkou možnosti pracovat v hodinách mimo
učebnu v ekosystémech nejbližšího okolí školy, pracovat v laboratoři, setkat se s odborníky a institucemi, účastnit se exkurzí. Budou mít možnost využívat moderní techniku /např. GPS/ a prezentovat své výsledky pomocí nejmodernější ICT techniky. K úspěsnému dokončení projektu budou žáci motivováni atraktivními exkurzeni a výukovými programy a možností předvést výsledky své práce na závěrečné konferenci k projektu.

Klíčové aktivity projektu

Cílů projektu Praklíč K 15 hodláme dosáhnout realizací klíčových aktivit projektu.

Klíčová aktivita 01 – Monitoring a výzkum ekosystému lidská obydlí a jeho okolí

 • 1.1 Vymezení rozsahu monitorovaného území a vytvoření prvotní mapy
 • 1.2 Vlastní monitoring a výzkum

Termín: listopad 2009 – duben 2012

Klíčová aktivita 02 – Tvorba výukových materiálů a podmínek

 • 2.1. Vnitřní učebna EVVO
 • 2.2 Venkovní /mobilní/ učebna – 1. a 2. část mobilních tabulí
 • 2.3 Naučné stezky v okolí školy
 • 2.4 Vytvoření vnitřní výukové expozice ve vestibulu školy

Termín: listopad 2009 – duben 2012

Klíčová aktivita 03 – Zpracování praktického programu a jeho pilotní ověření partnerskými školami

 •  3.1. Tvorba konkrétních aktivit a miniprojektů žáků, vztahujících se k venkovní (mobilní) učebně a naučným stezkám
 • 3.2. Zpracování učebních a metodických materiálů:
  – 2. část učební a metodické příručky: „Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia.“
 •  – e-learningový kurz
 • – interaktivní miniučebnice

Termín: březen 2010 – duben 2012 

Klíčová aktivita 04 – Aktivity pro srovnání ekosystému lidská obydlí s dalšími ekosystémy

 • 4.1 Exkurze a besedy s odborníky v rámci exkurzí
 • 4.2 Výukové programy a besedy s odborníky
 • 4.3 Aktivity a výukové projekty žáků 
 • 4.4 Vytvoření sborníku žákovských projektů
 • 4.5 Vytvoření interiérové výukové expozice k této části projektu 

Termín: leden 2011 – květen 2012
 

Klíčová aktivita 05 – Vzdělávání pedagogů

 Termín: listopad 2009 – říjen 2011

Partneři projektu

Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Dubina, F. Formana 45

Výstupem projektu PRAKLÍČ K15 je praktický program pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v rámci průřezového tématu EVVO, který zasahuje nejen do života školy, ale především do výuky. Jde o komplexní pojetí této problematiky a cílem je použitelnost tohoto programu také pro další školy.

Vybrané partnerské školy nám umožňují ověřit výukové aktivity:

 • u žáků s vývojovými poruchami učení a s kombinovaným postižením
 • u žáků výběrové školy ze stejné věkové kategorie jako je II. stupeň základní školy
 • u žáků běžné základní školy

 Prostřednictvím projektu dochází k navázání uzší spolupráce mezi pedagogy i žáky škol.

Zapojení partnerů v projektu spočívá především:

 • v ověření výukových aktivit a miniprojektů žáků
 • ověření učební a metodické pomůcky Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia
 • ověření interaktivní miniučebnice
 • ověření výuky a domácí přípravy pomocí
  e-learningového kurzu
 • absolvování exkurzí, kde se zúčastní besed s odborníky – v rámci klíčové aktivity pro srovnání ekosystému lidská obydlí s ostatními ekosystémy

Výstupy projektu aneb Co je už hotovo

Veškeré výstupy z projektu budou k dispozici po ověření na škole žadatele (ZŠ a MŠ Ostrava-Zbřeh, Kosmonautů 15) a po ověření na partnerských školách. Dále budou dle připomínek z ověření upraveny a zkompletovány do finální podoby. Pro značnou rozsáhlost dat budou některé výstupy k dispozici v plné verzi na webových e-lerningových stránkách školy a některé budou k dipsozici v elektronické podobě na datových nosičích. Tyto materiály budou zdarma poskytnuty účastníkům závěřečné konference v květnu 2011. Ostatním zájemcům budou zaslány poštou.

Vnitřní učebna EVVO

V rámci 2. klíčové aktivity byla vybudována a vybavena „Vnitřní učebna EVVO“. Jsou zde k dispozici lavice a židle vhodné pro frontální výuku i skupinovou práci, skříňky pro shromažďování pomůcek, literatury a průběžných výstupů z projektu. Učebna je vybavena interaktivní tabulí s ozvučením, multimediálním počítačem, multifunkční tiskárnou a dataprojektorem.

Učebna slouží nejen pro výuku, ale je k dispozici také žákům z kroužků EVVO, konají se zde různé žákovské konference, prezentace projektu, besedy s odborníky, schůzky se zástupci partnerských škol a probíhá zde část seminářů pro vzdělávání pedagogů.

Fotografické ukázky z učebny EVVO:

Zjednodušený monitoring nejbližšího okolí školy

Vlastním zjednodušeným monitoringem nejbližšího okolí školy se zabývají odborníci na environmentalistiku ve spolupráci s vyučujícími přírodopisu, fyziky, zeměpisu, ICT a výtvarné výchovy. Pedagogové (členové realizačního týmu) vytvářejí zjednodušené metodiky možné účasti žáků na monitoringu a výzkumu. Ověřují je v rámci výuky a kroužku EVVO tak, aby žáci byli aktivní formou seznámeni s životním prostředím svého nejbližšího okolí. Škola se zapojila do mezinárodního programu Globe, který nabízí některé z možností, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí v okolí školy a přispět ke zlepšení jeho kvality.

Prvotní mapa monitorovaného území

Odborník na environmentalistiku a členové realizačního týmu vymezili rozsah monitorovaného území v nejbližším okolí školy s ohledem na kritéria budoucího monitoringu a výzkumu. Pod vedením pedagogů žáci vytvořili pomocí GPS podrobnou mapu.

Náhled mapy okolí školy:

Zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu
a výzkumu životního prostředí v okolí školy
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Žáci, odborníci a peddagogové se zabývají oblastmi jako je meteorologie, pedologie, biomonitoring fauny a flory a vzájemnými vztahy člověka a životního prostředí. Výsledky monitoringu, metodika a způsoby pozorování a zapojení žáků do této části projektu jsou uvedeny v dokumentu „Zpráva o výsledku zjednodušeného monitoringu a výzkumu životního prostředí v okolí školy ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15.“

„Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia – monitoring a výzkum nejbližšího okolí školy.“

Pedagogové (členové realizačního týmu) ověřují ve výuce, vybírají a metodicky zpracovávají nejvhodnější aktivity monitoringu a výzkumu pro žáky. Tyto vybrané aktivity jsou postupně začleňovány do 1. části učební a metodické příručky: „Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia – monitoring a výzkum nejbližšího okolí školy.“

Ukázky již zpracovaných částí monitoringu naleznete na e-learnignu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, který je volně přístupný pod „přihlášením se jako host“.

Výukové programy a exkurze

4. klíčová aktivity je zaměřená na srovnání ekosystému lidská obydlí s ostatními ekosystémy. V rámci této aktivity se nejen žáci naší školy, ale také žáci partnerských škol zúčastnili již těchto výukových programů a exkurzí:

 • Všechny třídy naší školy a 15 tříd ze škol partnerů se zúčastnilo výukových programů v ZOO Ostrava. Všechny programy byly zaměřeny na význam ZOO v EVVO, ale konkrétní témata byla vybrána dle věku
  a zájmu žáků.
 • Žáci z prvního stupně  naší školy se zúčastnili také několika výukových programů v „Lesní škole“.
 • 4. ročníky naší školy absolvovaly exkurze do Turkova a na Haldu Ema.
 • Pedagogové naší školy připravili také zajímavé exkurze do Záchranné stanice v Bartošovicích, Zlatorudný mlýnů a Národní přírodní rezervace Rejvíz. Různé úkoly v pracovních listech vyplňovali na těchto exkurzích žáci naší školy i partnerských škol.

Fotografie z exkurzí si můžete prohlédnout na našem webu ve fotogalerii projektu Praklíč: Projekty/Praklíč K15/Fotogalerie Projektu Praklíč K15

Vzdělávání pedagogů

V průběhu realizace projektu  probíhá také vzdělávání pedagogů, které je tématicky zaměřeno na problematiku EVVO a metody a formy práce, při kterých je žák aktivní a vhodně rozvíjí svoje schopnosti a dovednosti. Celkem 41 pedagogů se již zúčastnilo těchto seminářů a školení:

 • Metody a formy vyučování, při kterých je žák aktivní: 16 hodin výuky
 • Environmentální výchova aneb „Člověk a prostředí“: 8 hodin výuky
 • Průzkum prostředí – jednoduchý monitoring: 5 hodin výuky
 • Skupinová a týmová práce žáků: 5 hodin výuky
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (s využitím textů s problematikou EVVO): 8 hodin výuky
 • Využití interaktivní tabule při výuce: 4 hodin výuky
 • Semináře v rámci zapojení do projektu Globe: 10 hodin výuky
 • Metodické zpracování „Praktického programu pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia.“: 5 hodin výuky

Venkovní mobilní učebna

Většina aktivit projektu probíhá mimo učebny školy. Pro tuto část výuky byla vytvořena „Venkovní mobilní učebna“. Jde o 20 přenosných (mobilních) informativních tabulí. Jedna strana těchto tabulí je věnována obecným informacím, které se zabývají různými oblastmi ekosystému nejbližšího okolí školy (ekosystém lidská obydlí a jejich okolí). Druhá strana tabulí je využita pro umístění konkrétních výsledků zjednodušeného monitoringu a pozorování.

Tyto mobilní tabule jsou využívány při realizaci mobilních naučných stezek, aktivit monitoringu a z velké části také využívány při vyučovacích aktivitách pro začlenění environmentální výchovy do všech vyučovacích předmětů. (1. a 2. část příručky „Praktický program pro začlenění průřezového tématu EVVO pro ZŠ a víceletá gymnázia“)

Školy, které nemají k dispozici přenostné mobilní tabule, mohou tento materiál využít v podobě zalaminovaných listů s jednotlivými částmi mobilních tabulí.

Venkovní mobilní učebnu – 20 mobilních tabulí si můžete prohlédnout či stáhnout pod odkazem e-learning ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, který je volně přístupný. Do e-learningu není nutné se přihlašovat, stačí pouze zvolit možnost „přihlásit se jako host“. Všechny kurzy projektu Praklíč jsou hostům přístupné.

Ukázky přenosných mobilních tabulí:

Kroužky EVVO

Od školního roku 2009/2010 mohou žáci naší školy navštěvovat dva kroužky EVVO, které vedou paní učitelky Vidoňová a Třosová. V těchto kroužcích se žáci zabývají výzkumem, sledováním a zjednodušeným monitoringem nejbližšího okolí školy, prezentací projektu PraklíčK15, ale také podnikají různé vycházky do okolí a besedy s odborníky na environmentalistiku.

Naučné stezky

Pomocí mobilních tabulí z venkovní mobilní učebny byly vytvořeny 4 naučné stezky v nejbližším okolí školy. Dvě naučné stezky vytvořeny pro žáky 1. stupně a dvě pro žáky druhého stupně. Žáci je mohou využívat například během projektových dní, protože stezky jsou zpracovány na 4 až 5 vyučovacích hodin. Tyto naučné stezky již byly ověřeny na žáky naší školy, ale také žáky partnerských škol. Některé z nich jsou ještě upravovány podle připomínek z ověření. Ukázky naučných stezek najdete na e-learningu ZŠ a MŠ Kosmonautů 15.

VLUU L210 / Samsung L210

Příručka pro začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů

Příručka pro začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů – databáze již zpracovaných učebních a metodických materiálů (konkrétních vyučovacích hodin). Tato je volně přístupná ke stažení na e-learningu ZŠ Kosmonautů 15. Kurz e-learningu se nazývá Databáze vyučovacích hodin pro začlenění EVVO do všech vyučovacích předmětů a obsahuje vyučovací aktivity pro 1. – 9. třídu, v nichž je začleněno průřezové téma EVVO do všech vyučovacích předmětů.

Databáze je vytvořena v programu Word 2003 a vyšší. Do e-learningu není nutné se přihlašovat, stačí pouze zvolit možnost „přihlásit se jako host“. Databáze je základem pro 2. část učební a metodické příručky.

Fotografická ukázka e-learningu Kosmonautů 15: