Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Organizace výuky pro děti rodičů spadajících do sektoru IZS – týká se pouze 1. stupně ZŠ

Od 19. 4. 2021 bude zajištěn dohled nad skupinou dětí rodičů, kteří spadají do složky Integrovaného záchranného systému dle Mimořádného opatření MZdr viz níže, a to každý den v čase od 7:00 do 15:30 hod. V čase výuky budou žáci v učebně ICT, kde budou zapojeni do distančního vzdělávání své třídy. V této době nad nimi bude vykonávat dohled pedagogický pracovník školy. Družina bude pro tyto žáky zajištěna ráno od 7:00 do 8:15 hod., odpoledne do 15:30 hod. v budově ŠD. V případě, že dítě nepůjde ráno do družiny, bude čekat v 8:00 hod. před vrátnicí školy.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele (předejte třídnímu učiteli).

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 
– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
– pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
– příslušníci ozbrojených sil, 
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.