Mateřská škola

P. Lumumby 25, Ostrava - Zábřeh

Omlouvání nepřítomnosti dětí

Děti do MŠ docházejí pravidelně, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit.

Omlouvat lze:

  • osobně
  • telefonicky, kontakty zde.
  • e-mailem – doporučujeme omlouvat třídním učitelkám pouze dlouhodobou absenci dítěte, nikoli odhlašování dítěte ze stravování.

Zároveň žádáme rodiče, aby po absenci dítěte nahlásili den nástupu dítěte zpět do MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni MŠ informovat o infekčním onemocnění jejich dítěte (průjem, spála, neštovice, zánět očních spojivek apod.).

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

Týká se pouze dětí, které navštěvuji MŠ rok před vstupem do ZŠ, případně mají-li odklad školní docházky.

  • dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
  • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

  • telefonicky vedoucí školní jídelny
  • zástupkyni ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy
  • písemně učitelce na příslušné třídě
  • osobně učitelce na příslušné třídě

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. Důvod nepřítomnosti dítěti se zapíše do omluvného listu.V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence (delší než jeden měsíc) informuje třídní učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.