Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Mezinárodní projekty

Naše škola se zapojila do mnoha mezinárodních projektů. Žáci navazují kontakty se svými vrstevníky ze zemí Evropské Unie, získávají nové poznatky, využívají moderní informační technologie pro zpracování projektů a vzájemnou komunikaci a procvičují si anglický jazyk ve virtuálních projektech eTwinning a také během mezinárodních výměn projektů Erasmus+. Kvalitu našich projektů ocenila také česká národní agentura Domu zahraniční spolupráce, eTwinningový projekt Food2explore získal v říjnu 2018 národní cenu za rok 2017 – 2. místo mezi projekty žáků druhého stupně. Podrobnější informace vám poskytne také Mgr. Alena Buroňová.

Školní rok 2022/2023

Energy Tales – outcome of our Erasmus+ project

Our Erasmus+ project Sustainable Developlment: Possible Solutions which started in September 2020 is almost over. Each partner school prepared information about their international meeting for the common magazine called Energy Tales. 

Školní rok 2020/2021

Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+, číslo grantové smlouvy 2020-1-FR01-KA229-079799_3, výše dotace 27.364,–EUR. Realizace projektu: 1. 10. 2020 – 31. 8. 2023.

Podrobnosti o projektu naleznete zde.

Školní rok 2019/20

Mezinárodní projekt Jobshadowing K15

Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+, číslo grantové smlouvy 2018-1-CZ01-KA101-047481, výše dotace 12.973,–EUR. Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020.
Podrobnosti o projektu naleznete zde.


Mezinárodní projekt Arts Talk About Us

Účelová neinvestiční dotace od Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+. Realizace od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Číslo grantové smlouvy 2017-1-ES01-KA219-038401_6. Výše dotace 23.875,00 EUR. Více o tomto projektu zde.


Mezinárodní projekt Erasmus+ „Udržitelný rozvoj: možná řešení“

Projekt zaměřený na životní prostředí, společenské změny a hledání řešení realizujeme společně se školami z Francie, Portugalska, Finska a Řecka od října 2020. Spolupráce žáků již byla navázána pomocí online setkání v prostředí eTwinning Live, Teams, Meet.jit.si a Zoom. Naši žáci připravili pro kamarády vědomostní kviz o České republice a Evropské unii. Seznámili se s prezentacemi žáků z Portugalska, Francie a Řecka. Připravují prezentace naší země, školy a Ostravy v angličtině. Ve školním roce 2020/21 projekt finančně podpořil školní mezipředmětový projekt „Příběh lnu“ společně se SRPŠ a také exkurzi žáků do Velkých Losin a na Rejvíz. 

Plánujeme společné setkání žáků ve Francii v lednu a v květnu v řecké škole. Během setkání se žáci seznámí s problémy dané oblasti, navštíví elektrárny, národní parky a budou společně hledat řešení pro udržení případně zlepšení současného stavu. Věříme, že doba trvání projektu bude prodloužena i do dalšího školního roku, kdy by proběhlo setkání u nás a ve Finsku.   


Arts talk about us – září 2017 až srpen 2020

Tříletý mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropskou unií v programu Erasmus+ KA219 byl realizován ve spolupráci se školami z Finska, Chorvatska, Itálie, Polska, Rumunska a Španělska. Byl zaměřený na vyjadřování a komunikaci různými druhy umění a spolupráci. Realizační tým se účastnil mezinárodních porad dvakrát ročně v různých partnerských zemích. První porada se konala v Záhřebu v listopadu 2017, druhá proběhla v Benetússeru nedaleko Valencie v březnu 2018. Třetí porada proběhla v září 2018 ve finském Joensuu, dva dny účastníci sledovali výuku v partnerské základní škole Mutulan koulu, poté dva dny učili lidové tance a tradiční písně finské děti a připravili koncert. V naší škole se porada uskutečnila v březnu 2019. Zahraniční učitelé si pro naše žáky připravili zajímavé aktivity zaměřené na výtvarnou výchovu, zpěv, tanec a robotiku. Výsledky své práce představili všem žákům školy a rodičům na koncertě, který proběhl dvarkát dopoledne a jednou odpoledne. Žáci zatančili Krakovjaček, zpívali anglicky, finsky i španělsky. Vytvořený orchestr složený především z žáků druhého stupně pod vedením italského učitele zahrál dvě skladby. Účastnil se také náš pěvecký sbor maldších dětí Koblížek. Na závěr vystoupil mezinárodní sbor učitelů doplněný českými učiteli. Další porada učitelů se uskutečnila v září 2019 v městečku Cosmesti v Rumunsku. Byla zaměřena na přípravu společných projektových aktivit a výměnu informací o vzdělávacích systémech se zaměřením na rozvoj uměleckých dovedností žáiků. Poslední hodnotící porada plánovaná na červen 2020 ve Valencii se kvůli pandemii Covid 19 neuskutečnila.

Skupina pěti žáků šestých tříd reprezentovala od 14. do 18. 5. 2018 naši školu na setkání v polské obci Dabrowa nad Czarna. Připravili si pověst Blaničtí rytíři, vystoupili na mezinárodním koncertu s českými písněmi a společnou italskou lidovou písní, naučili se tančit polský Oberek, natočili trailer ke knize, vyráběli papír, dekorovali vánoční baňky, navštívili rodiště polského klavíristy a skladatele Frédérica Chopina, vyráběli papírové květiny a knihu s vyskakovacími ilustracemi. Během pobytu komunikovali s novými kamarády anglicky, a s polskými také česky.

Další setkání školáků se uskutečnilo od 13. 5. do 17. 5. 2019 u Valencie, školu reprezentovali čtyři žáci z bilingvní šesté třídy. Zapojili se do mezinárodního koncertu a společně se španělskými žáky nacvičili taneční vystoupení k písni Škoda lásky a s mezinárodním orchestrem zahráli píseň od Beatles. Kromě toho se žáci účastnili vyučování, navštívili radnici, historické centrum a část se zajímavými architekonickými budovami. Účastníci spolupracovali v keramické dílně při výrobě tradičně zdobených kachlí, společně malovali obří plakát a také sportovali, tancovali a hráli hry. 

Poslední setkání žáků naplánované od 11. 5. do 15. 5. 2020 v Trofarellu nedaleko italského Turína se kvůli uzavření hranic a škol z důvodu pandemie neuskutečnilo.

Výsledky mezinárodní spolupráce můžete sledovat na webové stránce eTwinning zde .

Školní rok 2018/2019

Jobshadowing K15

Dvouletý projekt „Jobshadowing K15“ byl zahájen 1. září 2018 a byl ukončen 31. 8. 2020, byl spolufinancován Evropskou Unií v programu Erasmus+, vzdělávání pedagogických pracovníků. Uskutečnilo se celkem 11 výjezdů učitelů, kteří pozorovali výuku v základních školách ve Španělsku, Itálii, Finsku a Chorvatsku během týdenního pobytu. S těmito školami jsme také spolupracovali ve výše popsaném projektu „Arts Talk About Us“. Učitelé pozorovali inovativní metody a podmínky práce, získali inspiraci pro svoji práci, zdokonalili se v komunikaci v angličtině. Velmi zajímavé bylo pozorovat výuku hry na hudební nástroje v základní škole ve španělském Benetússeru v září 2018. V italské základní škole dvě paní učitelky pomohly školnímu sboru s výslovností české koledy a zaujala je projektová výuka rytmiky ve školkách a spolupráce s místní hudební školou. Další tři pedagogové se seznámili s finským školním vzdělávacím systémem v základní škole v Joensuu v lednu 2019, kde měli možnost vyzkoušet si i vlastní výuku. Chorvatskou školu v Zagrebu navštívili 3 učitelé v únoru 2020. Kromě výuky robotiky je zaujal projekt Škola v pohybu, který spojuje běžnou výuku s pohybem. Zúčastnili se mezinárodního semináře zaměřeného na přípravu projektů Erasmus+, spolupráce škol. Po návratu učitelé využívali nové nápady a metody ve své výuce a seznámili žáky a další učitele se svými poznatky. Projekt podpořil vzájemnou komunikaci při realizaci mezinárodních aktivit zaměřených na propojení výtvarné a hudební výchovy s dalšími předměty, například angličtinou a ICT. 


Realizace září 2014 až srpen 2017 – projekt Erasmus+ KA2 partnerství šesti škol

Teaching: An effective key to self-learning

Tříletý mezinárodní projekt byl realizován od září 2014 do srpna 2017 ve spolupráci se školami z Belgie, Bulharska, Irska, Itálie a Španělska. Jak název napovídal, žáci se učii dovednosti důležité pro život tím, že učili své spolužáky a zahraniční partnery. Komunikace probíhala na sociálních sítích, emaily a videokonferencích. Šestičlenné skupiny žáků se účastnily projektových setkání v partnerských zemích. Každý rok proběhla dvě týdenní setkání v hostitelské škole. Projekt získal grant programu Erasmus+ a byl financován Evropskou unií. Výsledky práce našich žáků můžete sledovat v anglickém jazyce na webové stránce projektu registrovaného v platformě eTwinning zde a některé výstupy také zde.První mezinárodní setkání proběhlo od 27. 1. do 31. 1. 2015 v naší škole. Pro 32 zahraničních studentů a 10 doprovázejících pedagogů jsme připravili zajímavý program. Po slavnostním uvítání účastníci navazovali první kontakty během sportovních her, naši žáci si pro ně připravili lekci hudební výchovy a přednášku o Fairtrade. Účastníci společně zpracovali plakáty na toto téma a pak se mohli setkat se všemi žáky školy, kteří společně se svými rodiči a učiteli připravili pohoštění. Velký dojem na naše hosty udělala bohatá sněhová nadílka, výlet lanovkou na Pustevny, návštěva technického muzea U6 a Velkého světa techniky. Během setkání si studenti také vyzkoušeli roli učitelů a učili naše žáky irské tance, jak se využívají fyzikální zákonitosti šíření zvuku v hudební výchově a pro nejmenší žáky si studenti z Belgie připravili dramatizaci bajky o lstivé lišce. Význam setkání podtrhla přítomnost Ing. Sylvy Sládečkové, vedoucí odboru školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jihpři zahájení celé akce, a přijetí náměstkem primátora Ing. Zbyňkem Pražákem na ostravské radnici. Patří jim poděkování za pěkné dárky. O průběhu a přínosu této mezinárodní studijní návštěvy informoval článek v měsíčníku Ostravská radnice.

První týden v květnu (2. 5. – 9. 5. 2015) proběhlo druhé setkání ve městě Marbella ve Španělsku. Vybraní žáci reprezentující naši školu seznamovali své partnery s naší kulturou. Velmi náročná byla příprava ukázky tradiční české snídaně, protože převážení potravin, jejich uchovávání a nemožnost využít kuchyňské vybavení výběr limitovalo. Nakonec zvítězily Olomoucké tvarůžky, uzené nitě z Oseku u Přerova, piškoty a sušenky Be-be z Opavy a frgál z Alberta. Naši žáci vysvětlovali ostatním účastníkům kde a jak tyto potraviny byly vyrobeny. Po mezinárodní snídani si snad každý zapamatoval, že Nutela se vyrábí v Itálii, pověst o výtečné belgické čokoládě nepřehání a Španělé rádi snídají horkou čokoládu a „Churo“, které chutná jako vdolky, ale má tvar tyčinky. Po prohlídce školy jednotlivé výpravy vysvětlovaly vzdělávací systém ve své zemi. V úterý jsme měli možnost naučit španělské děti folklorní tanec „Babsky z Korně“, který se tančíval nedaleko obce Bílá v Beskydech. Celou hodinu připravili a vedli naši žáci v angličtině, připravili si malou ukázku i tzv. kariček, prezentaci seznamující s našimi kroji a kulturou, kviz a oba zmíněné tance doprovázeli vlastním zpěvem. Výuka se vydařila, svědčila o tom soustředěná pozornost našich posluchačů a ochota zapojit se do nácviku tance. Měli jsme možnost navštívit i běžné hodiny ve španělské třídě, poznávat krásy známého letoviska Malaga, Marbella a obdivovat Cordobu. O našem setkání informoval místní tisk, televize a přijal nás starosta města Marbella.

Třetí setkání se uskutečnilo v říjnu 2015 (17. 10. – 25. 10. 2015) v městě Desio v Itálii. Zúčastnilo se ho sedm žákyň deváté třídy. Účastnící navštívili Expo v Miláně a prohlédli si obraz Poslední večeře. Náš tým si připravil pro žáky prvního stupně hodinu matematiky podle metodiky profesora Hejného, konkrétně aktivity Autobus a Digitálni hodiny a prezentoval význam matematiky pro řadu lékařských oborů. Pro společnou mezinárodní večeři připravil tatínek jedné žákyně domácí klobásky a salám. Opět jsme měli možnost navštívit výuku v italské škole a také uskutečnit několik chemických pokusů, které prokazovaly přítomnost cukru a dalších živin v běžných potravinách. Přijetí na radnici ukončil koncert místního mistra ve zvonici kostela. Blízká města Monza a Como žáci navštívili odpoledne. Všem se velmi líbilo přijetí v italských rodinách.

Čtvrté setkání proběhlo v dubnu (23. 4. – 30. 4. 2016) v Irsku. Zúčastnilo se ho šest žáků, kteří si připravili prezentaci o využití matematiky při vědeckých pokusech realizovaných našimi žáky ve škole a během zahraničních návštěv tohoto projektu. Ostatním účastníkům také vysvětlili, jak připravovali a ověřovali vyučovací hodinu zaměřenou na popularizaci chemie u dětí, kterou vyučovali žáky základní školy ve městě Kells. Během pobytu byli ubytováni v rodinách, uvařili českou večeři, navštívili Belfast, Schody obrů zapsané do dědictví UNESCO, místní farmu a Dublin.

Páté setkání se uskutečnilo v říjnu (22. 10. – 30. 10. 2016) v městě Sevlieovo v Bulharsku. Žáci prezentovali ostatním účastníkům matematickou hru, kterou sami vymysleli a připravili také zajímavou vyučovací hodinu pro žáky základní školy. Naučili je několik pokusů s běžnými kuchyňskými potřebami a zajímavým způsobem seznámili s povrchovým napětím a hustotou různých kapalin. Komunikačním jazykem byla angličtina, ale naši žáci využili i znalost azbuky při čtení místních názvů. Během cestování jsme navštívili Brno, Veliko Tarnovo, Sofii a Vídeň.

Šesté setkání se uskutečnilo v dubnu (21. 4. – 28. 4. 2017) v městě Sint Niklaas v Belgii. Šestičlenná skupina žáků si připravila vyučovací hodinu tělesné výchovy pro belgické školáky a využila v nich i více než 80 otázek a odpovědí o České republice a z biologie, které naše škola dostala za úkol vymyslet pro velkou mezinárodní hru. Ostatní partnerské země měly jiné oblasti. Naše otázky jsme v hodině tělesné výchovy pro belgické děti využili ve štafetových hrách, v akční hře a hodinu zakončilo skládání obrázků, které se skrývaly na zadních stranách kartiček. Naši žáci také upekli zelné placky pro mezinárodní večeři, prezentovali život a vědecké výsledky Johanna Gregora Mendela a Otta Wichterleho, naučili ostatní účastníky dva české tance, vyzkoušeli několik chemických a fyzikálních pokusů a zapojili se do sportovních aktivit. Žáci byli ubytovaní v rodinách a měli možnost vyzkoušet belgická jídla a celý den komunikovat anglicky. Všechny účastníky uvítal na radnici starosta města. Během výletů žáci navštívili Ghent, Bruggy a hlavní město Brusel, ve kterém navštívili Evropský parlament, muzeum Atomium a Královské zahrady, které jsou pro návštěvníky otevřeny jenom tři týdny v roce.

Školní rok 2016/17

eTwinningový projekt Food2explore získal národní cenu za rok 2017 – 2. místo

Žáci druhého stupně společně se zahraničními partnery zkoumali potraviny z mnoha úhlů pohledu v hodinách anglického jazyka a praktických činností. Učili se používat informační technologie, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat anglicky, spolupracovat v týmech, psát recepty a vařit. Projekt získal ve všech partnerských zemích certifkát kvality a mnoho dalších ocenění. V České republice získal také jednu z národních cen, která byla předána realizátorce projektu v naší škole, paní učitelce Mgr. Buroňové, na národní konferenci eTwinningu v Olomouci. Výstupy projektu si můžete prohlédnout zde.


Školní rok 2015/16

Jazykové vzdělávání K15

Škola získala grant na podporu jazykového vzdělávání žáků a pedagogů v období září – prosinec 2015 ve výši téměř jeden milión korun z oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt obsahoval tři části:

a) Studijně poznávací výjezd skupiny 40 žáků druhého stupně do Velké Británie se uskutečnil od 31. 10. do 5. 11. 2015 v Londýně  a jeho okolí (Brightonu, Eastbourne, Rochesteru a Geenwichi), žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin angličtiny v mezinárodní škole v Greenwichi a byli ubytování v rodinách.

b) Jazykové dvoutýdenní kurzy na Maltě pro čtyři učitele jazyků, které se realizovaly v měsících říjnu a listopadu.

c) Odborné stáže učitelů přírodovědných a technických předmětů v zahraničí byly zajištěny pro tři vyučující v Sint Niklaas v Belgii na partnerské škole projektu Erasmus+ KA2, pro tři vyučující v Gdaňsku na základní škole s dlouholetou tradicí s mezinárodními projekty a pro dva vyučující na základní škole v Krakově. Stáže trvaly jeden týden a realizovaly se v říjnu a listopadu.


Rozvoj jazykových a profesních kompetencí učitelů ZŠ a MŠ Kosmonautů 15

Od června 2015 do května 2016 ve škole probíhal projekt na podporu jazykových a profesních kompetencí učitelů naší školy. Tento projekt získal grant Erasmus+KA1 a umožnil čtyřem učitelům vzdělávání na Maltě a jednomu ve Velké Británii. Získané kompetence použili účastníci na internacionalizaci školy a zkvalitnění výuky anglického jazyka, hodin nejazykových předmětů vyučovaných bilingvně a hodin vyučovaných metodou CLIL. Žáci a učitelé spolupracovali napříč předměty a ročníky na mezinárodních projektech. Na prvním stupni se šest tříd zapojilo do česko-polského projektu Medvěd Wojtek. Na druhém stupni se žáci z pěti tříd zapojili do projektů eTwinning. Účastníci zahraničních kurzů se podíleli na zpracování vzdělávacích dokumentů školy, připravili společně s žáky několik ukázkových hodin pro rodiče, veřejnost a odborníky. Učitelé, žáci školy i školky byli seznámeni se vzděláváním a kulturními zvyklostmi na Maltě ve Spojeném království. Tento grant ve školním roce 2015/16 získalo pouze 60 škol z celé České republiky. 


Školní rok 2014/15

MAVEN – MAths Via ENglish

Etwinningový projekt realizovali žáci 7. A od září 2014. Spolupracovali s partnery z osmi evropských zemí. Projekt popularizoval matematiku, pro komunikaci využíval angličtinu. Žáci se seznamovali s anglickou matematickou terminologií, řešili hádanky, rébusy, kvizy a testy, psali vlastní knihu a učili se používat nové informační technologie např. pro tvoření výukových her. Více informací o průběhu projektu najdete zde. Projekt získal ocenění Quality Label a Evropský certifikát kvality v roce 2015. Byl nominován mezi 20 nejlepších projektů v soutěži o evropské etwinningové ceny v roce 2016. V roce 2017 byl zařazen do brožury nejlepších eTwinningových projetků s matematickým zaměřením, kterou vydal Dům zahraničních služeb a distribuoval ji do škol v České republice a na národní konferenci v Olomouci v říjnu 2017.

Let´s speak together

Rozvoj jazykových kompetencí žáků podpořil projekt Let´s speak together, který byl realizován jazykovou školou Polyglot. Tento projekt podporoval výuku metodou CLIL, přítomnost rodilých mluvčích v hodinách anglického jazyka a jazykové vzdělávání učitelů. Více se o projektu Lets speak together můžete dozvědět zde. Ve škole v listopadu a prosinci vyučoval James Presley z Velké Británie, americký lektor Chuck Rice vyučoval do června. V únoru začala pracovat jako rodilý mluvčí paní Iva Snyder. Projekt Let´s speak together umožnil zorganizovat kurzy pro vyučující, lektor Martin Kříž se věnoval začátečníkům a pokročilí měli výuku s Chuckem Ricem. Navíc projekt podpořil vytváření výukových materiálů pro metodu CLIL a mezinárodní spolupráci žáků v projektu Krajina za školou. 


Školní rok 2013/14

projekt EDISON – návštěva skupiny praktikantů z různých zemí

V týdnu od 1. června do 8. června 2014 proběhl ve škole projekt EDISON ve spolupráci s vysokoškolskou organizací AIESEC. Skupina praktikantů z Řecka, Mexika, Singapuru, Indonésie, Indie a Číny prezentovala své země žákům od prvních do devátých tříd, seznamovala je kulturou své země, učila národní písně, tance a hry. Neformálním, ale zábavným způsobem, děti získávaly důležité informace, které jim později pomůžou např. v hodinách zeměpisu. Dorozumívacím jazykem byla angličtina a starší žáci to zvládli bez tlumočení. Zahraniční studenti byli ubytování v rodinách našich žáků a učitelů.

Projekt inGeniuous – spolupráce škol a firem

Do projektu je v každém školním roce zapojeno 10 českých základních a středních škol z celkem 17 zemí, celkem 1 000 pilotních tříd celé Evropy. Jedná se o největší evropský projekt v oblasti spolupráce škol a průmyslu. Cílem je zvýšit zájem žáků o výuku přírodovědných předmětů a profesní uplatnění v této oblasti. Projekt posiluje propojení mezi výukou matematiky, technických a přírodovědných oborů ve školách a praktickým profesním uplatněním mladých lidí v této oblasti. Do projektu je zapojena řada velkých nadnárodních firem, které vytváří vlastní výukové materiály. Materiály jsou interaktivní, zaměřené na praxi, mezipředmětové a z velké části využívají informační technologie. Zapojené školy testují tyto výukové materiály, pravidelně se schází s odborníky v online chatech nebo komunitách, do nichž se zapojují i žáci. Projekt je koordinován organizací European Schoolnet a Dům zahraničních služeb má v projektu roli koordinátora českých škol. Součástí je také řada doprovodných akcí pro ředitele škol a kariérové poradce. Naši školu i zemi reprezentoval na mezinárodním setkání ředitelů škol s významnými představiteli průmyslu na semináře v Stockholmu pan ředitel Marek Pabjan v březnu 2014. Žáci 9. B se zúčastnili mezinárodního chatu s významným portugalským vědcem zabývajícím se studiem neurovědy, ověřovali zajímavé výukové materiály a zkoušeli nové metody postupy v matematice. Paní učitelka Buroňová byla za výbornou práci vybrána na pracovní setkání, které se konalo v Setubalu v Portugalsku v červnu. Účastnila se rovněž v srpnu letní školy ve Splitu, na kterém se sešli všichni učitelé zapojení do projektu a diskutovali s předními představiteli průmyslu o současných problémech.

Akademie středoevropských zemí ACES – projekt „You Complete Me“

Škola získala již podruhé grant organizace ACES na realizaci projektu „You complete Me“, který se realizoval od září 2013 do dubna 2014. Našimi partnery byli studenti ze střední ekonomické školy v Šibeniku (Chorvatsko) a základní škola z města Rakovski, které je nedaleko Plovdivu v Bulharsku. Letošním tématem byla rozdílnost mezi námi a žáci zpracovávali miniučebnici. V září 2013 proběhla úvodní konference v Bukurešti a v dubnu 2014 se uskutečnilo  závěrečné setkání v Senci na Slovensku. Na těchto konferencích se setkali zástupci všech 106 škol, které získaly grant na realizaci projektů. Celkem čtrnáct žáků sedmých až devátých tříd se zúčastnilo prvního projektového setkání v Šibeniku. V době svých podzimních prázdnin od 28. října do 1. listopadu se účastnili seminářů, připravovali projektové aktivity a poznávali historii a okolí Šibeniku společně s žáky z Bulharska. Žáci navštívili národní park řeky Krka, ve volném čase se otužilci vykoupali v moři a všichni se zblízka seznámili s každodenním životem, protože byli ubytováni v rodinách svých kamarádů. Podrobnosti najdete zde.

Další setkání se uskutečnilo v Ostravě od 5. do 10. ledna 2014, hned po vánočních prázdninách. Setkání se zúčastnili dva učitelé a jedenáct studentů z ekonomické školy ze Šibeniku, kteří byli ubytováni v rodinách. Žáci společně pracovali na výstupu projektu – miniučebnici o přínosu různorodosti v běžném životě a v názorech. Navštívili centrum města, vyhlídkovou věž a městské muzeum, jeli na výlet do Prahy, prohlédli si Dolní oblast Vítkovic a interaktivní muzeum U6. Dozvídali se nové věci o svých kulturách, vyzkoušeli tradiční chorvatskou hru s kostkami Trilju a také české svatební tradice. Společně si zazpívali českou a chorvatskou lidovou písničku, naučili se tanec, zahráli volejbal a další hry. Vyrobili tradiční oranžovou chorvatskou čepici. Poslední setkání proběhlo na konci března v Bulharsku. Protože jsme přidělené prostředky již vyčerpali, zúčastnili se ho opět jen žáci z Chorvatska, kteří získali další sponzory na realizaci. Celý projekt ukončila konference v Senci na  Slovensku (viz výše), kde náš projekt prezentovala žákyně Simona Fleischerová. Více se o projektu dozvíte zde a v angličtině zde. Tento projekt získal ocenění kvality etwinning říjnu 2014.


Školní rok 2012/13

Have Fun and Learn in Europe

Projektový den s názvem „Have Fun and Learn in Europe“ byl jedním ze třiceti projektů vybraných Domem zahraničních služeb v soutěži nazvané Evropa otevřená všem, škola otevřená všem. Tento den se uskutečnil v úterý 18. 6. 2013 a žáci od druhé do deváté třídy se seznamovali s evropskými zeměmi, pracovali na plakátech a prezentacích jednotlivých zemí. Žáci osmých tříd připravili pro mladší spolužáky zábavnou soutěž družstev, která proběhla na hřišti před školou. Deváťáci působili jako porotci v soutěži plakátů a prezentací. Hosté z Domu zahraničních služeb si pro děti připravili kvizy a odpoledne seznámili učitele a pozvané hosty se vzdělávacími programy mezinárodní spolupráce, které známe jako Comenius. Fotografie z průběhu projektu si můžete prohlédnout zde.

iTEC – inovativní technologie ve třídě budoucnosti

Do projektu se zapojilo celkem 27 partnerů včetně 15 evropských ministerstev školství. Je řízený organizací European Schoolnet http://www.eun.org/. Evropská komise do projektu investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů EUR a DZS (Dům zahraničních služeb) je asociovaným partnerem projektu a zapojuje se do pilotvání scénářů na školách. Cílem projektu je načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Projekt vytvoří sadu výukových scénářů/modulů a tyto scénáře ověří v praxi na více než 1000 evropských třídách ze 14 zemí. Výukové moduly kladou důraz na využívání informačních a komunikačních technologií ve všech předmětech v každodenní výuce. Jsou využitelné ve všech předmětech a využívají běžně dostupného vybavení škol, které je k dispozici v průměrné evropské třídě, kladou důraz na využití on-line aplikací, které jsou k dispozici zdarma. Technologie jsou v projektu chápány jako základní nástroj, který umožnuje jednoduše navázat kontakt s reálným světem a životem, propojují školu s okolním světem, umožňují vyhledávat a zpracovávat informace, prezentovat je ostatním a sdílet je s dalšími i mimo školu, experimentovat atd. Více informací se dozvíte také na stránkách domu zahraničních služeb zde.

Naše škola byla pilotní školou v jarním modulu 2013, do kterého byly zapojeny tři střední a čtyři základní školy z České republiky. Žáci osmých tříd zpracovali téma „Create an object“ v praktických činnostech. Prezentace svých nápadů překládali v anglickém jazyce a technické výkresy rýsovali v matematice v programu SketchUp. Průběh projektu můžete sledovat zde a na stránkách, které si žáci založili: 8.A – 3D plakát8.B – hračka.

Quo Bon?

Ve školním roce 2012/13 se naše škola poprvé zapojila do mezinárodního projektu, který umožnil žákům poznat osobně partnery a vycestovat na Slovensko a do Maďarska. Projekt „Quo Bon?“, což znamená Za jakým účelem, se zabýval mediální gramotností. Výstupem byl mezinárodní časopis, ve kterém žáci vysvětlovali svým vrstevníkům výhody, ale i nebezpečí, používání populárního média – internetu. Úvodní konference v městě Laško ve Slovinsku se v říjnu 2012 zúčastnil Dominik Zdráhal. Osm žáků a dva učitelé se setkali s našimi partnery během jarních prázdnin ve Vysokých Tatrách, pracovali na projektu v městě Szécsény a při zpáteční cestě navštívili Budapešť.  Závěrečná konference proběhla v Senci na Slovensku v dubnu 2013 a výsledky projektu prezentovala před dalšími účastníky hosty z patnácti středoevropských zemí Tereza Topičová. Mgr. Alena Buroňová informovala o projektu na mezinárodní konferenci etwinning v Lisabonu v březnu 2013. Projekt podpořila finanční dotací mezinárodní organizace ACES částkou 1 600 Euro a SRPŠ částkou 7000 Kč. Prohlédněte si mapu aktivit projektu zde. Průběh projektu a příspěvky žáků můžete sledovat zde. Prohlédněte si fotogalerii.

Evropská konference Lisabon 2013

Mgr. Alena Buroňová byla českou národní agenturou nominována na účast na mezinárodní výroční konferenci projektů etwinnig, která se uskutečnila od 14. do 16. března v Lisabonu. Do soutěže se přihlásilo téměř 500 projektů z celé Evropy. Projekt Music Awards, který jsme realizovali ve školním roce 2011/12 společně s dalšími 16 školami ze 16 zemí se dostal do užšího kola této soutěže, mezi 20 nejlepších projektů s českou účastí. Fotodokumentace z konference, slavnostního vyhlášení cen, workshopů a prezentace projektů je zde. Mgr. Buroňová prezentovala ve stánku s názvem Intercultural Understanding projekty Christmas postcards, Quo Bon? (Za jakým účelem?) a Castles and their legends, více se o všech zmíněných projektech dozvíte na jiném místě této stránky.

Christmas cards – projekt byl 23. ledna 2013 oceněný jako nejlepší český vánoční miniprojekt!

V prosinci 2012 byl zahájen miniprojekt Christmas cards s vánoční a novoroční tematikou, se kterým jsme se zúčastnili soutěže vánočních miniprojektů. Do projektu byly zapojeny třídy 5.A a 8.B, které v hodinách matematiky vymýšlely matematické příklady s mikulášskou, vánoční a novoroční tématikou. Tyto příklady žáci ilustrovali, řešili, přeložili do angličtiny, umístili na web a pak poslali dalším partnerům. Z těchto příkladů vznikla elektronická kniha „Vánoční matemetika“ a také pohlednice s těmito příklady. Během realizace projektu se uskutečnilo několik projektových setkání s žáky a učiteli partnerské školy Alberta Kučery, velmi se vydařil projektový den pátých tříd obou škol v bazénu. Také projektový den 8.B v technickém interaktivním muzeu v Dolní oblasti Vítkovic doplněný matematickou dílnou byl velmi úspěšný. Během jarních prázdnin žáci osmých tříd navštívili partnerskou školu v Popradu. Průběh projektu v prosinci je zde,v lednu zde, v únoru zde. V češtině je průběh projektu popsaný zde. Prohlédněte si fotogalerii a výstupy projektu. Díky vítězství v soutěži jsme získali 10 000 Kč. 


Školní rok 2011/2012

 Music awards

tento projekt byl oceněn evropským Quality Label certifikátem eTwinning za rok 2012

a nominován do finále evropské soutěže projektů do Lisabonu v březnu 2013

Populární soutěž ve zpěvu moderních písní Eurosong inspirovala učitele k zorganizování podobné soutěže pro žáky. Z téměř dvaceti zemí se účastnila vždy jedna škola, která vybrala realizační tým žáků. Žáci zorganizovali soutěž ve zpěvu české písně a vítěznou píseň zpracovali jako klip do ledna 2011. V březnu proběhla mezinárodní soutěž – žáci si prohlédli klipy ostatních zemí a volili nejlepší z nich. Podrobnosti čtěte zde.

Bez zařazení do určitého roku

Projekt Rozvoj K15 v rámci OP VVV v celkové výši 1.873.696,– Kč – v rámci výzvy Šablony pro ZŠ I., realizace 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019.