Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

INFORMACE K ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Informace pro rodiče současných 1. – 4. tříd 

Od 2. května budou žákům rozdány přihlášky do školní družiny. Po obdržení přihlášky, odevzdejte prosím zpět vyplněnou přihlášku do 13. 5. 2022. 

Veškeré informace naleznete na začátku května také v deníčku svého dítěte. Tam informaci podepište, ať víme, zda se k Vám informace spolu s přihláškou dostala. 

„NEBUDEME MÍT ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“ 

Jestli nemáte zájem o ŠD v příštím školním roce, přihlášku přeškrtněte (abychom věděli, že se k Vám přihláška dostala, jen nemáte zájem), napište jméno dítěte, a že nemáte zájem – podepište a odevzdejte.  

„BUDEME MÍT ZÁJEM O ŠKOLNÍ DRUŽINU“  

Informace k vyplnění přihlášky:  

Prosím o řádné a čitelné vyplnění přihlášky z obou stran. Je důležité, abyste uvedli, zda budete využívat ranní družiny a přibližné časy, kdy budete dítě z družiny vyzvedávat (ty můžete kdykoliv během roku upravit). Dále je nutné, abyste uvedli všechny osoby, které mohou dítě vyzvedávat a alespoň dvě funkční telefonní čísla. Pokud dítě bude odcházet samo, musíte uvést přesné časy a zdůraznit, že dítě odchází samo.   

Informace k platbě za školní družinu:  

Informace k platbě jsou uvedeny na složence (složenka bude přiložena k přihlášce) nebo je též naleznete na webových stránkách školy – ŠKOLNÍ DRUŽINA – ÚPLATA ZA ŠD.  

  • Žáci současných 1.–2. tříd: termín zaplacení poplatku za ŠD je nejpozději do 26. 8. 2022
  • Žáci současných 3.–4. tříd:s platbou za školní družinu vyčkejte, až budete mít potvrzeno přijetí Vašeho dítěte do družiny a až budete vyzváni k zaplacení. V případě naplněné kapacity budou přednostně přijati žáci nižších ročníků.  

Pokud se rozhodnete v průběhu prázdnin, že Vaše dítě nebude chodit do ŠD a již jste odevzdali přihlášku, napište prosím SMS na tel. č. 737 414 269 nebo e-mail na i.kokrdova@kosmonautu15.cz (v předmětu e-mailu uveďte prosím: přihláška ŠD NEMÁME ZÁJEM), abychom mohli kontaktovat rodiče žáků, kteří z kapacitních důvodů nemohli být do školní družiny přijati.  

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků 

Jak získat přihlášku do ŠD: 

Přihlášku a informace k vyplnění zadní strany přihlášky jste si převzali na sekretariátě školy při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí. Pokud jste přihlášku neobdrželi, zažádejte si prosím o přihlášku po informační schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Kde a kdy vyplněnou přihlášku odevzdat: 

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte po informační schůzce pro rodiče budoucích prvňáčků. Pokud přihlášku nemáte, vyplníte ji na místě.  

Informace k platbě za školní družinu: 

Platbu proveďte prosím po odevzdání přihlášky, když budete mít evidenční číslo žáka, které bude sloužit jako variabilní symbol pro identifikaci platby. Nejpozději platbu proveďte do 26. 8. 2022. 

Přihlásíte-li Vaše dítě do družiny a nakonec do družiny nebo do školy nenastoupí: 

Tuto informaci prosím sdělte telefonicky 737 414 269 nebo prostřednictvím e-mailu i.kokrdova@kosmonautu15.cz