Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Směrnice

Úrazy dětí a žáků (výňatek ze směrnice)

Dle vyhl. 64/2005 Sb., ve znění 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů podle § 9 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., a dle § 28 téhož zákona je povinností školy vést dokumentaci Záznamy o úrazech.

Záznam se vyhotovuje především o úrazech, které způsobily nepřítomnost žáka ve škole nejméně dvou vyučovacích dnů po sobě jdoucích (tzn. den, kdy se stal úraz – žák odchází během vyučování k lékaři a den následující) a o úrazech v jejichž důsledku dítě nebo žák zemřel. A také na základě žádosti zákonného zástupce (žádost je přílohou č. 1) nebo tehdy, kdy se očekává odškodnění úrazu (na základě přiznaných bodů lékaře).

Definice školního úrazu

Úrazem je úraz, který se stal dětem, žákům při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi souvisejí (tzn. na akcích pořádaných školou a uskutečněných za dohledu pověřené osoby mající pracovněprávní vztah ke škole). Mimo jiné jsou to zejména vycházky, výlety, zájezdy, exkurze, koupání, plavecké a lyžařské výcviky, při účasti na soutěžích a přehlídkách, při návštěvě kulturních zařízeních a při cestách na akce. Úraz na cestě do školy a z ní, na cestě na shromaždiště není úrazem školním.

Příloha č. 1 – Úrazy dětí a žáků

Směrnice č.17 (výňatek ze směrnice týkajících se povinností žáků a povinosti zákonných zástupců).

K zajištění BOZ, organizaci školních akcí, jež se konají mimo běžné místo poskytovaného vzdělávání.

Žák je povinnen:

 • Účastnit se poučení o BOZ, seznámit se s konkrétními pokyny, dodržovat je a seznámit se s následnými opatřeními (vyloučením z akce, kázeňská opatření apod.).
 • Dodržovat ustanovení školního řádu a této směrnice.
 • Řídit se pokyny vedoucího akce a dalších dozírajících osob.
 • Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát na čistotu a pořádek, dodržovat pravidla BOZ a PO.
 • Řídit se pokyny provozovatelů zařízení, která užívají.
 • Vystupovat slušně a ohleduplně, svým chováním na veřejnosti reprezentovat školu.
 • Hlásit neprodleně každý úraz.
 • Hlásit neprodleně ztrátu osobní věci (za ztrátu, která bude nahlášena opožděně, nenese škola zodpovědnost). Účastnit se náhradního vyučování v případě, kdy se akce žák neúčastní.


Povinnosti zákonných zástupců:

 • Na vyzvání vedoucího akce se osobně zúčastnit projednávání otázek týkajících se akce.
 • Včas zaplatit částku určenou vedoucím akce (záloha, celá částka).
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh akce.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka na akci v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Pokud se žák neúčastní mimoškolní akce, zajistí zákonný zástupce jeho docházku na náhradní vyučování v jiné třídě.
 • Při vyloučení žáka v průběhu pobytu zajistí jeho dopravu do místa bydliště na své náklady a následně docházku na náhradní výuku v jiné třídě.

Příloha č. 2 – Posouzení zdravotní způsobilosti