Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školní řád

Číslo jednací: ZSMSOZ- 1289/2022

Jsme rádi, že jsi žákem naší školy

a chceš být partnerem pro ostatní spolužáky, učitele a další pracovníky školy. Respektujeme Tvou osobu, ale i Ty respektuj své spolužáky a dospělé. Chceme, aby mezi Tebou a ostatními byl vztah podložen úctou, důvěrou a spravedlností. Pokud se přesto vyskytne problém, svěř se například svému třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli nebo jinému zaměstnanci školy. Požádej slušnou formou o pomoc.

Máš právo na vzdělání a další služby, které škola poskytuje.

Vzdělání dosáhneš na naší škole aktivním zapojením, samostatným přemýšlením a snahou. Vše, co patří do vybavení školy, můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy ku prospěchu výuky. Zodpovídáš však za ztrátu a znehodnocení, zničení nebo poškození pomůcky Tebou využívané. Řiď se řádem jednotlivých místností či hřiště. Vždy dodržuj pokyny zaměstnanců školy.

Dodržuj pravidla slušného chování.

Chovej se tak, aby se za Tebe nemusela škola ani Tví rodiče stydět, abys nepoškozoval jejich jméno.

Všichni budou usilovat o dodržování základních společenských pravidel:

 • Vstoupil jsi – pozdrav.
 • Odcházíš – rozluč se.
 • Chceš-li něco – řekni: „Prosím“
 • Dostaneš-li – řekni: „Děkuji“
 • Jsi-li v budově, sejmi pokrývku hlavy a nenos ji, dokud budovu neopustíš.
 • Nechej lidi domluvit a neskákej jim do řeči. Každý má právo na názor.
 • Jednej s každým tak, jak by sis přál, aby bylo jednáno s Tebou.
 • Nikomu neubližuj. Jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svou sílu.
 • Nic nenič. Tobě věc posloužila, dovol, ať poslouží i jiným.
 • Mluv pravdu. Pomluvy a lži mezi slušné lidi nepatří.
 • Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu, vyzkoušej si, že není nic tak nemožné.
 • Netrap se. Dveře jsou tady otevřené, poděl se o úspěch, radost i bolest. Každá bolest je poloviční a každá radost dvakrát větší, když se o ni podělíš.
 • Važ si sám sebe i druhých. Je důležité znát svou cenu, ale i cenu druhých.
 • Nepoužívej sprostá slova. Ta používají jen lidé, kteří nemají druhým co zajímavého sdělit. A navíc nadávky urážejí. 

Dodržuj školní řád.

Naše škola klade důraz na to, aby se zde cítili všichni bezpečně. Musíš proto počítat s tím, že veškeré fyzické nebo slovní útoky, agresivita, násilí a šikana budou důsledně vyšetřeny a také nekompromisně přísně trestány jako velmi závažná porušení školního řádu. Pozor! Nově se šikana realizuje i prostřednictvím elektronické komunikace. Jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Pamatuj, že součástí tohoto školního řádu jsou řády jednotlivých učeben, odborných učeben a místností, tělocvičen a školního hřiště.

Velmi vážná porušení školního řádu v této a jiných oblastech mohou být také důvodem pro svolání výchovné komise s Tvými rodiči a případně zahájení jednání o Tvé další docházce do školy s rodiči nebo institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.

Chraň svou školu i své věci.

Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole a kolem školy. Odpadky patří do koše nebo rovnou do kontejnerů umístěných před školou. V budově školy se přezouváš do vhodné domácí obuvi. Je zakázáno místo přezůvek používat sportovní a venkovní obuv. Chráníš tak své zdraví bezprašností a změnou obuvi také zdraví Tvých nohou. Do velké tělocvičny se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi s podrážkou, která nezanechává šmouhy na parketách. Do malé tělocvičny vstupuješ na boso či ve vhodných ponožkách. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či dalších osob, zajistí Tví rodiče nápravu – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Dobře zvaž, zdali opravdu potřebuješ ve škole svůj mobilní telefon. Jestliže ano, potom je nutné, aby byl v průběhu hodiny vypnutý a uložený v aktovce. Místo pro bezpečné uložení cenných věcí je v kanceláři školy. Žáci při hodinách tělesné výchovy si cenné věci před hodinou uloží v kabinetu TV. V případě, že tak neučiníš, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu neprodleně nahlásíš svému učiteli nebo v ředitelně školy.

Každá škola má svůj školní řád, musíš ho dodržovat.

Do školy chodíš pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se všech činností, které škola vyhlásila jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny se pro přihlášené stává závaznou.  V případě nepřítomnosti se omluv nebo tě zákonný zástupce odhlásí. Do školy přicházíš 10 minut před prvním zvoněním a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě. Svrchní části oděvu, pokrývku hlavy a obuv si odložíš a zamkneš do své skříňky v šatně. Z důvodu bezpečnosti, zejména včasné a přesné identifikace osoby je nepřípustná ve školní budově i kapuce na hlavě. Do budovy vcházíš a odcházíš určeným vchodem. Na schodišti chodíš zásadně vpravo. Odchod na mimoškolní akce organizuje třídní učitel nebo doprovázející dospělý zaměstnanec školy. Ten může určit sraz i mimo školu, ale vždy s vědomím ředitele a obeznámením rodičů. Zrovna tak příchod z akce mimo školu nevyžaduje rozchod až u školy. Je však nutný písemný souhlas zákonného zástupce, např. emailem, SMS či jinou platformou uvedenou v DŽ. Pozdní vstup do školy je možný po předchozím ohlášení ve vrátnici. Po dobu školního dne samovolně neopouštíš budovu. Výjimku tvoří velká přestávka, kdy můžeš organizovaně za pěkného počasí pod dozorem pedagogického pracovníka navštívit školní hřiště. Pokud musíš odejít ze školy dříve (např. k lékaři, na trénink apod.), rodiče si Tě přijdou buď osobně do školy vyzvednout, nebo písemně požádají třídního učitele s převzetím plné zodpovědnosti za Tebe, že můžeš odejít sám. Odchod nahlásíš na vrátnici školy.

Svá pravidla má i vyučování.

První vyučovací hodina na naší škole začíná v 8:15. Začátek hodiny a konec určuje zvonění, respektive vyučující.  Po začátku hodiny jsi na svém místě dle zasedacího pořádku. Na lavici máš připravené jen věci, které budeš v dané hodině potřebovat. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů na vyučování připravit nebo jsi nebyl v minulé hodině přítomen, na začátku hodiny se řádně omluv učiteli. Při hodinách zachováváš klid, aktivně se účastníš práce a udržuješ své místo v pořádku a čistotě. Do odborných učeben můžeš vstoupit až s učitelem. Zadané úkoly si zapisuješ. Plníš domácí úkoly.  Jestliže odcházíš na WC, je pro Tebe určeno to nejbližší ke třídě, v níž probíhá či bude probíhat Tvá výuka.V době vyučování bez ohledu na to, zda probíhá v budově nebo mimo budovu školy, lze mobil nebo jiné elektronické zařízení použít jen se svolením učitele. Při vyučování netelefonuješ, ani neposíláš textové zprávy, ani jinak pomocí mobilního telefonu ani jiného elektronického zařízení nekomunikuješ nebo je nepoužíváš. Nebudeš v hodinách poslouchat osobní přehrávač (vyjma případů, kdy to vyučující povolí). Dbej na ochranu osobnosti! Je zakázáno také fotit a pořizovat nahrávky jakéhokoliv druhu po celou dobu vyučování i o přestávkách, jedná se o závažné porušení zákona. Mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení smíš o přestávkách používat, ale tak aby zůstal naplněn smysl přestávek, což je odpočinek, občerstvení, použití toalety, hygiena apod.

Starej se o své učební dokumenty.

Pravidelně do školy nosíš deník žáka, učebnice, sešity a učební pomůcky, které potřebuješ k výuce v daný den. Deník žáka udržuješ v pořádku, na vyzvání jej předkládáš  všem zaměstnancům školy. Ztrátu DŽ neprodleně oznámíš TU, zajistíš si vystavení duplikátu na sekretariátu školy a necháš si doplnit klasifikační záznamy od všech vyučujících. Cena nového deníku žáka je v daném roce uvedena v původním DŽ a odráží náklady pořízení. Zacházíš opatrně se školními potřebami a pomůckami. Chráníš učebnice obalem a zacházíš s nimi tak, abys je ve velmi dobrém stavu na konci školního roku odevzdal pro dalšího žáka naší školy. Uvědom si, že jsi za jejich poškození nebo ztrátu zodpovědný. 

Nezapomeň dát o sobě vědět.

Nepřítomnost žáka na začátku každé hodiny ohlásí služba vyučujícímu. Pokud budeš znát svou nepřítomnost předem, požádají o uvolnění z vyučování Tví zákonní zástupci. Povolení jedno až dvoudenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší je nutno požádat písemně ředitele školy.  O tvé neplánované nepřítomnosti informují Tví rodiče školu osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem do 72 hodin, jinak se považuje tato absence za neomluvenou. Do deníku žáka uvedou Tví rodiče zákonní zástupci důvody Tvé nepřítomnosti do tří pracovních dnů po Tvém návratu do školy. Jestliže se tak nestane, absence může být neomluvená. Přihlásil-li ses do nepovinného předmětu, je Tvá účast na hodinách povinná, tudíž i zde musí být Tvá nepřítomnost omluvena.

Dbej o bezpečnost svou i svých spolužáků.

Chráníš zařízení školy, nic nepoškozuješ a neprodleně ohlásíš zaměstnanci školy objevenou závadu nebo poškození majetku. Nic se nepokoušej opravit sám! Bez svolení vyučujícího nemanipuluješ s pomůckami. S audiovizuální technikou a jakýmikoli elektrickými zařízeními nesmíš manipulovat vůbec, vyjma případů určených řády odborných učeben! Na začátku školního roku jsi poučen o bezpečnosti, požární ochraně a jsi seznámen se žákovským školním řádem. Během školního roku jsi znovu poučen o bezpečnosti a hygieně před akcemi, které se Tě týkají. Při odborné výuce zachováváš vždy příslušné bezpečnostní předpisy, o nichž Tě poučí učitel daného předmětu na začátku školního roku. Při pobytu ve škole a na školních akcích mimo školu se vždy chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani zdraví ostatních, přičemž dodržuj základní společenská pravidla. Pokud se i přesto něco přihodí Tobě nebo Tvému spolužákovi, jsi povinen bez zbytečného prodlení ohlásit tento úraz, poranění nebo nehodu kterémukoliv dospělému pracovníkovi školy.  V případě rozchodu a osobního volna na školní akci zodpovídají za Tvoji bezpečnost Tví zákonní zástupci (viz příloha školního řádu Směrnice k zajištění BOZ, organizaci školních výletů, ozdravných pobytů a jiných akcí školy). Pokud na pozemku školy najdeš podezřelý nebo nebezpečný předmět, okamžitě o nálezu uvědom dospělého zaměstnance školy a sám s ním nikterak nemanipuluj. Zrovna tak se nedotýkej případného uhynulého zvířete. Do školy nesmíš vnášet, nabízet či zde užívat návykové látky. Zákaz platí v celém areálu školy, v jejím okolí a na akcích pořádaných školou. Kvůli negativnímu vlivu na lidský organismus platí zákaz konzumace také pro všechny energetické nápoje, nedoporučuje se konzumace nápojů s obsahem kofeinu.

Školní řád vstupuje v platnost schválením školskou radou, účinnosti nabývá 1. 11. 2022.

V Ostravě 13. 10. 2022

Mgr. Miroslav Trykar v. r.                                          Mgr. Marek Pabjan, MBA v. r.

předseda školské rady                                               ředitel školy