Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Vnitřní řád školní jídelny

Základní ustanovení

Tento řád vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004 o hygieně potravin a provozoven společného stravování, z vyhlášky MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, z vyhlášky MZ ČR č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, z vyhlášky MF ČR č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování.

Organizace provozu stravování

 • Školní jídelna stravuje děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky.
 • Výdej obědů pro žáky je 11:45–14:15, pokud není uvedeno jinak.
 • Výdej obědů pro cizí strávníky je 11:30–12:00 a 14:00 – 14:15, pokud není uvedeno jinak.
 • Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně na www.strava.cz nebo telefonicky formou SMS přihlašovat.
 • Případné změny jsou vyvěšeny ve školní jídelně nebo na školách.

Prodej stravného v hotovosti:              

poslední školní den v měsíci             07:00 – 15:00

následující školní dny                        07:00 – 08:00

Prodej stravného inkasem z účtu:      

limit pro inkaso na jednoho strávníka 1.000,– Kč

účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Odhlašování stravného – na stránkách www.strava.cz nebo telefonicky formou SMS nejpozději do 8:00 na daný den. V první den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast dítěte ve škole a nebyly řádně odhlášeny obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovány s věcnými i mzdovými náklady, což činí 37,– Kč/oběd, ač nebyly tyto obědy vyzvednuty. (Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci žáka se považuje za pobyt ve škole /Vyhl.107/2005 Sb., o školním stravování paragraf 4, odst. 9/. Je tedy naprosto jednoznačné, že poskytováním stravovací služby za zvýhodněných podmínek mimo definovaný rámec /druhý a další dny nemoci/ by bylo porušením tohoto ustanovení.)

ŠJ nabízí výběr ze dvou druhů obědů – strávníci si provádějí výběr dva dny předem na stránkách www.strava.cz. Nevyzvednutá a řádně neodhlášená strava je rozdána dětem na přídavek. Školní jídelna vaří dietní obědy s omezením lepku – pouze dětem MŠ a žákům ZŠ. Dítě je zařazeno do dietního stravování výhradně po předložení aktuálního lékařského potvrzení.

Kategorie (věk)Cena stravného Kč/denPřípatek za dietu Kč/denKoeficient normování
3 – 6 let MŠ35,0010,000,05
7 let MŠ37,0011,000,06
7 – 10 let ZŠ24,004,000,06
11 – 14 let ZŠ28,004,000,07
15 a více let ZŠ32,005,000,08
zaměstnanci K1324,00nelze0,08
zaměstnanci K1528,00nelze0,08
cizí strávníci69,00nelze0,08
    
stravovací čip typ 1120,00 (vratná záloha)xx
stravovací čip typ 272,00xx

Pravidla chování strávníků ve školní jídelně

 • Žáci si při vstupu do jídelny odloží v určeném odkládacím prostoru tašky a svrchní oděv, včetně pokrývky hlavy,
 • ukázněně přijdou (neběží) k výdejnímu okénku,
 • žáci se ve ŠJ řídí pravidly hygieny, chovají se ukázněně, společensky, bezhlučně
 • strávníci bezprostředně po ukončení stravování (pozorně, bez mobilních telefonů v rukou) odnášejí tác se špinavým nádobím k odběrnému okénku a okamžitě ukázněně opouští ŠJ (pokud nejsou v ŠJ v rámci ŠD),
 • žáci stravující se ve ŠJ musí bezpodmínečně uposlechnout pokynů pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ Kosmonautů 15,
 • žáci nevynášejí žádné jídlo ani ovoce ze ŠJ, odpad z ovoce a obaly odloží do odpadových nádob, bezdůvodné zdržování se ve školní jídelně je rovněž zakázáno,
 • vstup do školní jídelny je pouze pro strávníky, doprovod počká ve vyhrazeném prostoru před ŠJ,
 • při čekání v řadě na oběd je žákům povoleno používat mobilní telefony za předpokladu, že nezdržují, nevzbuzují žádný rozruch a neprodukují žádný zvuk; taktéž nesmí pořizovat žádný zvukový ani obrazový materiál (video, foto),
 • v průběhu konzumace oběda je žákům používat mobilní telefony zakázáno, jelikož tímto zdržují plynulý chod ŠJ a další strávníky čekající na uvolnění místa.

Pokud žák rozlije jídlo nebo rozbije nádobí, musí okamžitě upozornit svou vychovatelku nebo dozírajícího učitele. Ten zajistí místo, aby se zabránilo úrazu. Úklid zajistí zaměstnankyně školy – uklízečka.

Pokud žák opakovaně nebo významně poruší pravidla pro chování ve školní jídelně, může být ze školního stravování vyloučen.

Podněty a stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování školního stravování má strávník nebo jeho zákonný zástupce možnost řešit přímo ústně s vedoucí školní jídelny nebo elektronickou formou – email jidelna@kosmonautu15.cz

Seznámení žáků a jejich zákonných zástupců s vnitřním řádem školní jídelny a pravidly chování strávníků ve školní jídelně zajistí jejich třídní učitelé.

V Ostravě 20. 8. 2021

______________________                        ______________________

Vladimíra Brumovská                                Mgr. Marek Pabjan, MBA

vedoucí školní jídelny                                ředitel školy

Cena stravnéhokoeficient normování

3 – 6 let MŠ                         35,- Kč       za přesnídávku                          0,05

                                                        oběd, svačinu, nápoj

3 – 6 let MŠ dieta              45,- Kč                             

7 let MŠ                                37,- Kč       za přesnídávku                           0,06

                                                                oběd a svačinu

7 let MŠ dieta                     48,- Kč                             

7 – 10 let                            24,- Kč         za jeden oběd                          0,06

7 – 10 let dieta                    28,- Kč                                                        

11 – 14 let                           28,- Kč         za jeden oběd                          0,07

11 – 14 let dieta                   32,-Kč                              

15 a více let                         32,- Kč         za jeden oběd                          0,08

15 a více let dieta               37,- Kč

zaměstnanci K13              24,- Kč         za jeden oběd                          0,08

zaměstnanci K15              28,- Kč         za jeden oběd                         0,08

cizí strávníci                       69,- Kč         za jeden oběd                           0,08

doplatek za neodhlášený oběd                            37,- Kč

Ceník bezkontaktních čipů

/v případě ztráty prodej nových ve dnech provozu jídelny 7:00-8:00/

stravovací čip:                     72,- Kč  /funkční i na vstupní terminály budov/

stravovací čip:                   120,- Kč  /vratná záloha/

Tento ceník je platný od 20. 8. 2021