Školní jídelna

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Řád školní jídelny

Základní ustanovení

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 852/2004 o hygieně potravin a provozoven společného stravování vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č 107/2005 o školním stravování, z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, z vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování.

Organizace provozu stravování

  • Školní jídelna stravuje děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky.
  • Výdej obědů pro žáky je od 11:45 – 14:15 hodin – pokud není uvedeno jinak.
  • Výdej obědů pro cizí strávníky je od 11:30 – 12:00 hodin a od 14:00 – 14:15 hodin pokud není uvedeno jinak.

prodej stravného v hotovosti         

poslední školní den v měsíci             7:00 – 15:00
následující školní dny                      7:00 – 08:00

prodej stravného inkasem z účtu   

limit pro inkaso 1.000,– Kč
účet ZŠ pro inkaso 50437761/0100

Stravné je možno předplatit na více měsíců dopředu a následně na stránkách školy a na www.strava.cz nebo telefonicky formou SMS přihlašovat.

Případné změny jsou vyvěšeny na školách a ve školní jídelně.

Odhlašování stravného – na stránkách  www.strava.cz, nebo telefonicky formou SMS nejpozději do 8:00 na daný den. V první den onemocnění strávníka je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pokud se podle školní docházky prokáže neúčast dítěte ve škole a nebyly řádně odhlášeny obědy, budou strávníkovi zpětně doúčtovány s věcnými i mzdovými náklady, což činí 31,– Kč na jeden oběd, i když nebyly obědy vyzvednuty. Vyhláška o školním stravování stanoví, že pouze první den nemoci žáka se považuje za pobyt ve škole /Vyhl.107/2005Sb. ze dne 25. února o školním stravování paragraf 4, odst. 9/. Je tedy naprosto jednoznačné, že poskytováním stravovací služby za zvýhodněných podmínek mimo definovaný rámec /druhý a další dny nemoci/ je PORUŚOVÁN  ZÁKON !

ŠJ nabízí výběr ze dvou druhů obědů – strávníci si provádějí výběr dva dny předem na stránkách www.strava.cz .

Nevyzvednutá a řádně neodhlášená strava je rozdána dětem na přídavek.

Školní jídelna vaří dietní obědy s omezením lepku – pouze dětem MŠ a žákům ZŠ. Dítě je zařazeno do dietního stravování výhradně po předložení aktuálního lékařského potvrzení.

Kategorie (věk)Cena stravného Kč/denPřípatek za dietu Kč/denKoeficient normování
3 – 6 let MŠ33,0010,000,05
7 let MŠ35,0011,000,06
7 – 10 let ZŠ22,004,000,06
11 – 14 let ZŠ25,004,000,07
15 a více let ZŠ28,005,000,08
zaměstnanci K1322,00nelze0,08
zaměstnanci K1524,00nelze0,08
cizí strávníci59,00nelze0,08
stravovací karta40,00 (jednorázově)xx
stravovací čip120,00 (vratná záloha)xx

Základní pravidla pro chování strávníků ve školní jídelně

  • žáci si při vstupu do jídelny odloží v určeném odkládacím prostoru školy tašky a svrchní oděv, včetně pokrývky hlavy
  • ukázněně /neběží!/ přijdou k výdejnímu okénku určenému pro svou školu
  • žáci se ve ŠJ řídí pravidly hygieny, chovají se ukázněně, společensky
  • strávníci po skončení stravování odnášejí tác se špinavým nádobím k odběrnému okénku
  • žáci stravující se ve ŠJ musí bezpodmínečně uposlechnout pokynů pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ Kosmonautů 15
  • žáci nevynášejí žádné jídlo ani ovoce ze ŠJ, odpad z ovoce a obaly odloží do odpadových nádob, bezdůvodné zdržování se ve školní jídelně je přísně zakázáno
  • vstup do školní jídelny je pouze pro strávníky, doprovod počká ve vyhrazeném prostoru před ŠJ          

Pokud žák rozlije jídlo, nebo rozbije nádobí, musí okamžitě upozornit svou vychovatelku nebo dozírajícího učitele. Ten zajistí místo, aby se zabránilo úrazu. Úklid zajistí zaměstnankyně školní jídelny.

Pokud žák opakovaně poruší základní pravidla pro chování ve školní jídelně, může být ze školního stravování vyloučen.

Podněty a stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování školního stravování má strávník nebo jeho zákonný zástupce možnost řešit přímo ústně s vedoucí školní jídelny, nebo elektronickou formou – email jidelna@kosmonautu15.cz

Třídní učitelé zajistí seznámení žáků a jejich zákonných zástupců s provozním řádem školy a školní jídelny.

V Ostravě 1. 9. 2016

Vanda Kolodějová                                    Mgr. Marek Pabjan

vedoucí školní jídelny                               ředitel školy