Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

CLIL – BILINGVNÍ VÝUKA

Ve školním roce 2018/19 pokračuje projekt bilingvní výuky, kterou nabízíme na prvním stupni a v šestém ročníku. Ve vyšších ročnících probíhá v omezeném rozsahu také. Projekt získal finanční podporu statutárního města Ostrava.


Ve školním roce 2017/18 pokračoval projekt bilingvní výuky ve všech ročnících na prvním stupni a v menším rozsahu i v několika třídách na druhém stupni. V tomto školním roce u nás vyučovala paní učitelka, která po mnohaletém pobytu ve Velké Británii získala status rodilého mluvčího a v druhém pololetí také rodilý mluvčí. Projekt získal finanční podporu statutárního města Ostrava.


Ve školním roce 2016/17 pokračoval projekt bilingvní výuky, který podpořil používání anglického jazyka v matematice, prvouce, tělesné výchově, výtvarné výchově i praktických činnostech již ve čtyřech třídách na prvním stupni a také v matematice, písemné elektronické komunikaci a praktických činnostech na druhém stupni. Žáci měli možnost komunikovat s rodilým mluvčím z USA. Kromě toho byla zakoupena řada odborných publikací a učebnic. Tento projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava, poskytnutý příspěvek 500 000,- Kč na rok 2016 jsme využili v druhém pololetí minulého školního roku a v prvním pololetí tohoto školního roku.


 Ve školním roce 2015/16 se v rámci projektu bilingvní výuky otevřela další první třída. Ve škole pracovaly bilingvní třídy od prvního do třetího ročníku, probíhalo v nich pět až šest hodin bilingvní výuky týdně v předmětech matematika, prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti. Do výuky docházel rodilý mluvčí Saman Tuduwage z Velké Británie jednou týdně. Bilingvní výuka v rozsahu 2 – 3 hodiny týdně probíhala i v dalších třídách, kromě kvalifikovaných učitelů naší školy pomáhali talé lektoři jazykové školy Fishnet a Hello. Získaný grant byl použit i na zakoupení pomůcek a učebnic nutných pro zajištění výuky zvoleného předmětu v angličtině. Na rozvoj bilingvní výuky v roce 2016 jsme získali příspěvek 500 000,- Kč od města Ostrava.


Ve školním roce 2014/15 se do projektu bilingvní výuky zapojily další třídy. Opět byla otevřena bilingvní první třída, škola získala souhlas MŠMT pro bilingvní výuku matematiky, prvouky, přírodopisu, praktických činností, tělesné, hudební a výtvarné výchovy na prvním stupni, už od roku 2013 můžeme vyučovat takto i některé předměty na druhém stupni. Na rozvoj bilingvní výuky v roce 2015 jsme získali také grant 500 000,- Kč od města Ostravy.


Ve školním roce 2013/14 škola získala grant statutárního města Ostravy určený na rozvoj cizojazyčné a bilingvní výuky v kalendářním roce 2014. Dotace 232 000,- Kč podpořila dělení třídy pro bilingvní výuku v předmětu praktické činnosti v devátém ročníku,  bilingvní výuku matematiky a dalších předmětů v jedné první třídě, umožnila další jazykové vzdělávání pedagogů zakončené mezinárodně uznávanou zkouškou na úrovni C1, zakoupení pomůcek pro výuku apod. 


Ve školním roce 2012/13 jsme pokračovali v projektu CLIL. V září u nás začali do některých předmětů docházet rodilí mluvčí z USA – Kent Zarley a Chelsea McHenry. Setkávali se s nimi především žáci druhého stupně v matematice, písemné elektronické komunikaci a praktických činnostech a také žáci vybraných tříd prvního stupně v matematice. S dalšími předměty pomáhala Mgr. Medříková, která učila metodou CLIL například v zeměpise, tělesné výchově, prvouce žáky od druhé třídy. Poprvé byla do projektu zařazena ruština, která se na naší škole vyučuje od sedmého ročníku jako volitelný předmět. Mgr. Chmelovská metodu CLIL používala ve výuce vaření v osmém ročníku.Vzhledem ke změněným podmínkám při podávání žádostí o dotaci na podporu výuky metodou CLIL skončila část projektu, která nám umožňovala do výuky zapojit lektora angličtiny a tím například efektivně využívat skupinovou práci a podpořit individuální přístup. Zapojení do dotačního programu vyhlášeného statutárním městem Ostrava nám pomohlo zakoupit řadu nových knih pro výuku metodou CLIL například v přírodovědě a také zvýšit počet míst v jazykové laboratoři na 24 míst. Jazyková laboratoř byla vybavená systémem Robotel. Výuka metodou CLIL samozřejmě nekončí, budou ji i nadále aplikovat jazykově kompetentní učitelé.


 Ve školním roce 2011/12 jsme rozšířili metodu CLIL do dalších tříd. V některých předmětech ve vybraných třídách je přítomen další vyučující (učitel anglického jazyka), žáci mají možnost nenásilně si zvykat na dvojjazyčné prostředí. Současně se žáci zapojili do několika mezinárodních projektů. Podrobnosti o těchto projektech najdete zde. V dubnu 2012 škola získala dotaci na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky statutárního města Ostrava ve výši 350 000 Kč. I letos použijeme dotaci na vzdělávání učitelů, zakoupení pomůcek a učebnic pro výuku metodou CLIL a v neposlední řadě přítomnost anglické lektorky v nejazykovém předmětu. V květnu proběhl na ZŠ Gajdošova už 14. ročník soutěže Anglický slavík, které se pravidelně úspěšně zúčastňujeme. Letos se naše soutěžící připravovala v hodinách hudební výchovy, kde se ji individuálně věnoval pan učitel Zdeněk Ševčík a lektorka angličtiny Mgr. Eva Neuwirthová. Tradiční spolupráci při přípravě soutěžící nám letos zjednodušil právě projekt na podporu cizojazyčné výuky a uplatnění metody CLIL. Markéta Lichovníková, žákyně 9. třídy, ve velké konkurenci ve své kategorii zvítězila. Gratulujeme!


Ve školním roce 2010/2011 naše škola zavedla v některých předmětech a ročnících novou metodu výuky anglického jazyka. Tato metoda jednoduše řečeno poskytuje žákům přirozený způsob využití anglického jazyka při komunikaci a studiu jiných školních předmětů. Zkráceně se jí říká CLIL. V březnu 2011 škola získala dotaci statutárního města Ostrava ve výši 350 000 na podporu této výuky. Získané prostředky byly použity na vzdělávání učitelů, zakoupení pomůcek a učebnic, kvalifikované lektory a také na vybavení jazykové učebny.