Základní škola

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Bilingvní výuka a CLIL

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří k významným trendům současného školství, a je jednou ze strategií dvojjazyčného vzdělávání. CLIL integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka. Žák si bude moci na hodině bezprostředně ověřit nově nabyté jazykové dovednosti a posílí tím tak své sebevědomí pro další studium. 

Základní informace o bilingvní výuce na naší škole

 • Bilingvní třídy jsou na 1. i 2. stupni.
 • Předměty, ve kterých probíhá bilingvní výuka, jsou hlavně matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova. Na druhém stupni dále přírodopis a dějepis.
 • Četnost bilingvních hodin se od každého ročníku zvyšuje.
 • Ve výuce bývá k dispozici rodilý mluvčí.
 • Na konci školní docházky (v 9. ročníku) mají žáci možnost vykonat mezinárodní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. V případě úspěšného složení má žák zkoušku zdarma.
 • V bilingvních třídách oceňujeme větší zapojení rodičů.

Jak výuka probíhá?

 • Děti od 1. třídy mají navíc 2 hodiny angličtiny týdně na třídu, pro efektivnější práci ve výuce jsou děti rozděleny na poloviny (a každé dítě se tak v 1. třídě navíc vzdělává anglicky 1x týdně podle metody Wattsenglish). Výuka touto metodou probíhá až do 3. ročníku.
 • Některé předměty jsou vyučovány dvojjazyčně. Žáci jsu s učivem seznamováni hravou formou.
 • Navíc mají děti možnost zdarma navštěvovat klub anglického jazyka.

Akce, projekty, významné dny

V bilingvních třídách probíhají několikrát do roka různé akce. Například Pancake Day, Patrick’s Day, Earth Day, ukázkové hodiny, projektové dny v rámci projektu ve třídě.

Pro rodiče býají pravidelně pořádány ukázkové hodiny.

Zde můžete zhlédnou 2 videoukázky z bilingvních hodin: 1. ukázka2. ukázka.

Požadavky pro přijetí do bilingvní třídy

 • Dítě NEMUSÍ umět anglicky.
 • Na zápise projevit zájem o testování.
 • Dostavit se na testové přijímací řízení, kde bude testován sluch, paměť, řečové dovednosti, obecné znalosti, logické myšlení a hlavně pozornost.
 • Bilingvní výuka na naší škole je dotována statutárním městem Ostrava.

Nejčastější dotazy

 • Musí mé dítě před vstupem do 1. třídy umět anglicky?
  Ne, nemusí.
 • Pokračuje bilingvní výuka i na druhém stupni?
  Ano, po celou dobu povinné školní docházky.
 • Je moje dítě dostatečně nadané, aby bylo vřazeno do bilingvní třídy a bylo úspěšné?
  Děti i jejich nadání si otestujeme. Doporučujeme se také dotázat Vaší paní učitelky z mateřské školy. Zná Vaše dítě dobře, má možnost srovnání s vrstevníky a je pedagogicky fundovaná Vám podat informaci o míře nadání Vašeho dítěte.

Seznam třídních učitelů

 • 1. D – Mgr. Lyčkový Pavla
 • 2. D – Mgr. Obluková Eva
 • 3. D – Mgr. Chalupová Zuzana
 • 4. D – Mgr. Matalová Jana
 • 5. D – Mgr. Gavlová Kateřina
 • 6. D – Mgr. Konvičková Radmila
 • 7. D – Mgr. Krasický Jan
 • 8. D – Mgr. Havlíková Monika
 • 9. D – Mgr. Bednařík Pavel

Bilingvní výuka a výuka metodou CLIL v naší organizaci probíhá díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy.

Starší články naleznete zde.