Reedukace

Na všech základních školách se setkáváme s dětmi, kterým se nedaří plynule číst, správně psát, mají problémy s pravopisnými jevy nebo si neosvojily matematické dovednosti aj. Tyto děti mají přirozenou inteligenci a přesto se jim ve školní práci něco nedaří.

 

Z jakého důvodu se tomu tak děje?

Mají z různých příčin nějaká dílčí oslabení ve schopnostech a funkcích mozkové činnosti. Jsou to děti se specifickými poruchami učení. Jistě již mnozí z nás slyšeli termín - dyslexie, dysgrafie, dysortografie či dyskalkulie. To jsou názvy nejčastějších poruch učení.

 

Pro bližší vysvětlení:

předpona dys - znamená nedostatečný, nesprávný, neúplný vývoj určité dovednosti nebo funkce.

  • Dyslexie znamená poruchu čtenářských dovedností.
  • Dysgrafií označujeme poruchu psaní.
  • S touto poruchou je velmi úzce spjata dysortografie, která se projevuje v chybném pravopise.
  • Dyskalkulií nazýváme poruchu osvojování matematických dovedností.

Tyto poruchy učení jsou mnohdy kombinovány navzájem, často rovněž v kombinaci se syndromem poruchy pozornosti spojeným s hyperaktivitou tzv. ADHD nebo syndromem poruchy pozornosti bez hyperaktivity tzv. ADD.

 

Ostatní specifické poruchy učení se vyskytují méně až zřídka.

 

Na naší základní škole se snažíme, aby tyto děti byly správně diagnostikovány, a to odborným vyšetřením v Pedagogicko-psychologické poradně nebo ve Speciálně-pedagogickém centru.

Nápravu, neboli reedukační péči, pak zajišťují někteří naši pedagogové, jenž jsou speciálně vyškoleni pro práci s těmito dětmi. Věnují se jim nad rámec běžného výukového vedení, obvykle jednou týdně v rozmezí jedné vyučovací hodiny.

 

Spolupracují rovněž s výchovným poradcem naší školy a konzultují svou praci i s odbornými pracovníky PPP a SPC.

Velmi důležitá je i průběžná a soustavná spolupráce se zákonnými zástupci daného dítěte a stejný postup při nápravě specifických poruch učení i v domácím prostředí.