Speciální pedagog

Bc.  Klára Andreevová

 

Kabinet speciálního pedagoga a výchovného poradce (místnost 105)

 

Kontakt:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Konzultační hodiny: úterý 14,30-15,30 hod. 


Návštěvu je vhodné domluvit předem.

Školní speciální pedagog se zabývá především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření, vytvářením a realizací strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů.

Mezi činnosti školního speciálního pedagoga patří:

• Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

• Provádění, popř. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická intervence).

• Provádění individuální logopedické péče.

• Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

• Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav.

• Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

• Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.

• Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).

• Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy.

• Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

• Vedení asistentů pedagoga.

Logopedická péče

školní logoped Mgr. et Bc. Eva Kamenčáková ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Naše škola poskytuje Vašim dětem odbornou logopedickou péči. Individuální logopedická péče je poskytována podle aktuálních potřeb nejen žákům z logopedických tříd, ale také žákům 1. stupně, u kterých byla zjištěna porucha řeči. Žáci docházejí do logopedické pracovny, která je umístěna v budově školní družiny. Logopedická učebna je plně vybavena logopedickými a didaktickými pomůckami pro optimální rozvoj celé osobnosti dítěte. Logopedickou péči poskytuje speciální pedagog.

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče zajišťuje speciální pedagog nebo pedagogičtí pracovníci s rozšířenou kvalifikací pro oblast speciální pedagogiky a je poskytován žákům na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Předmět speciálně pedagogické péče je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace.

Pedagogická intervence

Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, případně ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku.