Zápis do MŠ

Seznam dětí pro školní rok 2019/2020

Přijato: 

1689
1872
1873
1875
1876
1878
1879
1881
1883
1885
1889
1890
1891
1892
1898
1901
1903
1904
1905
1906
1907
1909
1910
1912
1914
1915

Nepřijato:

1877
1882
1884
1886
1887
1888
1893
1894
1895
1897
1908
1911

Dokumenty ke stažení:

Evidenční list 

Žádost a přijetí dítěte

pořadí datum čas obsah
1.

13.5.2019

14.5.2019

8:00 - 16:00

Přijít společně s dítětem k zápisu do MŠ se žádostí o přijetí potvrzenou dětským lékařem, s rodným listem dítěte

2.  27.5.2019 Vyvěšen seznam přijatých dětí (na budově MŠ a na www.kosmonautu15.cz)
3. 15:30

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: předání přihlášek ke stravování

(prosíme přijďte bez dětí)

4. 10:00 - 11:30      Přinést vyplněnou přihlášku ke stravování

 

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií bude postupováno při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelem školy po dohodě se zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (účinnost od 1. 9. 2016)
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (účinnost od 1. 1. 2017)
 • Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, komunikovat s dospělou osobou)
 • Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou povinného předškolního vzdělávání
 • K celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst MŠ. V případě většího počtu uchazečů o nástup do MŠ je dalším z kritérií přijetí dětí nástup rodičů do zaměstnání v daném školním roce. Děti těchto rodičů budou mít přednost.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách MŠ, a to alespoň na dobu 15 dnů. Bude obsahovat datum zveřejnění seznamu.
 • Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o nepřijetí dítěte 
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud jsou volná místa v mateřské škole
 • Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitele školy lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeném ředitelem školy
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2019 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění