Informace pro rodiče

Povinné předškolní vzdělávání  a individuální vzdělávání zde

Pro děti s poruchami řeči mateřská škola nabízí

  • každoročně probíhá depistáž vedená logopedem SPC pro vady řeči
  • je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče logopedem u diagnostikovaných dětí
  • je zajištěna těsná spolupráce mezi logopedem, učitelkami a rodiči dítěte
  • máme odborně vzdělané učitelky

 Speciální dílčí programy

  • MDS pro předškolní děti (Metoda dobrého startu)
  • Pohybové aktivity (jóga, tance, folklórní soubor)
  • Výtvarné aktivity (keramika, výtvarné dílny dětí s rodiči)
  • Projektové dny
  • Logopedická prevence a individuální náprava řeči
  • Seznamování s cizími jazyky (angličtina pro nejmenší)