Informace pro rodiče

Povinné předškolní vzdělávání a individuální vzdělávání zde

Pro děti s poruchami řeči mateřská škola nabízí

  • každoroční depistáž vedená logopedem SPC pro vady řeči
  • zajištění kvalitní průběžné logopedické péče logopedem u diagnostikovaných dětí
  • zajištění těsné spolupráce mezi logopedem, učitelkami a rodiči dítěte
  • odborně vzdělané učitelky

 Speciální dílčí programy

  • V rámci výuky je ve všech třídách realizováno seznamování s anglickým jazykem a jóga.

  • Výtvarné aktivity (keramika, výtvarné dílny dětí s rodiči)
  • Hejného metoda- netradiční výuka matematiky
  • Projektové dny
  • MDS pro předškolní děti (Metoda dobrého startu)